Export excel
        จำนวน 120 รายการ
ลำดับ ทะเบียนเลขที่ วัน เดือน ปีที่จดทะเบียน ชื่อกิจการ เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเภทกลุ่มกิจการ ประเภทกิจการ ลักษณะกิจการ วัตถุประสงค์ทางสังคม ข้อมูลธุรกิจพอสังเขป จังหวัด สถานะ เว็บไซต์ ที่ตั้ง
1 0001 14/12/2020 บริษัท รริน เฮลธ์ รีเสิร์ช จำกัด 0105563139343 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน วิจัยและพัฒนาเซรั่มสกัดจากสมุนไพร ด้วยเทคนิคเฉพาะ คือครีมขมิ้นชัน สำหรับรักษาแผลเบาหวาน แผลเปื่อย แผลกดทับ และเก้าอี้สวดมนต์ ซึ่งช่วยลดอาการปวดขา ปวดเข่า ปวดเอว ช่วยให้สวดมนต์ได้นานขึ้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
2 0003 14/12/2020 บริษัท เจ พี แพลนท์ แฟคทอรี่ จำกัด 0125561032452 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ผลิตอาหารปลอดภัย อาหารทะเล พืชสมุนไพร | ผักสด ผักที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ ดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้ โดยใช้ระบบAguaponic ซึ่งเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมีและยาฆ่าแมลง เพราะเพาะปลูกอยู่ภายในโณงเรือนระบบปิดแบบ Smart Greenhouseรวมถึงการจ้างงานผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำงานในฟาร์มที่จ.นนทบุรี นนทบุรี อนุมัติ แผนที่
3 0004 14/12/2020 หมู่บ้านสร้างคนที่สมบูรณ์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน หมู่บ้านที่ประกอบด้วย 1สำนักสงฆ์หรือวัด | 2อาหารที่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์ | 3ร้านอาหารที่ขายอาหารเพื่อป้องกันและบำบัดโรค4สถาบันวิจัยสร้างคนที่สมบูรณ์ 5สถาบันวิจัยเรื่องอาหารเป็นยา รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำมาใช้จ่ายสิ่งต่างๆ มีที่ดินส่วนกลางให้ปลูกผักอินทรีย์ และรวมถึงการจ้างงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาคนตกงาน พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ แผนที่
4 0005 24/12/2020 กินช่วยเกษตรกร กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรมาขายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีช่องทางการขายหรือประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (โควิด) โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม กินช่วยเกษตรกรขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ติดต่อกันโดยตรง และเพิ่มช่องทางการขายสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
5 0006 24/12/2020 เครือข่ายตลาดสีเขียว 3100901711385 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายสินค้าที่มาจากเกษตรอินทรีย์ เครื่องใช้ | การแปรรูป งานคราฟท์ รวมถึงผู้ผลิตเกษตรกร | ผู้ประกอบการนำสินค้ามาร่วมขายในตลาดสีเขียวสัญจร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิต และผู้บริโภค เป็นพื้นที่เผยแพร่แนวคิดวิถีเกษตรอินทรีย์ รวมถึงมีการอบรมให้ความรู้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ด้วย นนทบุรี อนุมัติ แผนที่
6 0007 24/12/2020 วิสาหกิจชุมชนกาดสล่าอำเภอสันป่าตอง กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ชุมชน การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านหัตถกรรม | การขายสินค้าและผลิตสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การแกะสลักไม้ เพื่อสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอ เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
7 0008 24/12/2020 วิสาหกิจชุมชนดื่มดี กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ผลิตน้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้ตราดื่มดี โดยเน้นการใข้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก และรวมไปถึงการสนับสนุนการปลูกต้นว่านหางสมุนไพรภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้ทางศูนย์พัฒนาดินและพันธ์พืช ให้คำแนะนำการปลูกว่านหางจระเข้ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน อุบลราชธานี อนุมัติ แผนที่
8 0009 24/12/2020 วิสหากิจเพื่อสังคมกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านสุภาวัฒน์ สันกับตองใต้ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมมกันเพาะปลูกก้อนเห็ด และดอกเห็ดต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปให้กับเกษตรกร เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
9 0010 24/12/2020 บริษัท อีโควิสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 0705563002245 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ ช่วยสร้างโอกาสของอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น พร้อมทั้งกระจายสินค้านวัตกรรมใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ ราชบุรี อนุมัติ แผนที่
10 0011 04/03/2021 ตลาดสดชุมชนน้ำโมง กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นตลาดสดที่รวบรวมผู้ประกอบการค้าขาย อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าบริโภค อุปโภค อาหารหลักอนามัย แก่ผู้ประกอบการค้าขาย รวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หนองคาย อนุมัติ แผนที่
11 0013 11/05/2021 Singora comes Alive กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสงขลาชุมชนบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร โดยกลุ่ม Singora Comes Alive ได้ทำงานร่วมกับชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนนบ้านหัวเขาเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการต่างๆไปพร้อมกับชาวบ้านในชุมชน เช่นกิจกรรมล่องเรือหางยาว ชมทะเลสาบสงขลา การนั่งรถซาเล้งชมวิถีและแหล่งท่องเที่ยวบ้านหัวเขา เที่ยวสวนชาใบขลู่ รวมถึงจำหน่ายสินค้าของฝากจากชุมชนเป็นผลิตภันฑ์อาหารทะเลแปรรูป จากชุมชน สงขลา อนุมัติ แผนที่
12 0014 11/05/2021 นางชวนพิศ อ่อนสูง กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ผลิตน้ำตาลจากต้นตาล ที่ปลูกในชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำตาลบึก น้ำตาลเกร็ด เป็นต้น โดยส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในชุมชนเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง นครศรีธรรมราช อนุมัติ แผนที่
13 0016 11/05/2021 นางศศิวิมล วงศรียา ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสกลนคร กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน จำหน่ายผลผลิตที่เกิดจากการทำเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการจ้างงานสมาชิกครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสกลนครโดยปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 569 ครอบครัว เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สกลนคร อนุมัติ แผนที่
14 0017 11/06/2021 ดีแอนด์ซี ดีไซน์แอนด์คอนเซ็ปต์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างงานให้แก่ผู้สูงวัย 60+ กลุ่มชาวสวนยาง กลุ่มช่างตัดเย็บ ผลิตและสร้างสรรค์งานเกิดเป็นรายได้ ด้วยการนำแผ่นผ้ากระสอบเคลือบน้ำยางธรรมชาติในรูปแบบงาน Art&Craft เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นส้นค้าเพรมแต่งบ้าน กระเป๋าใส่ของ และซองใส่อุปกรณ์มือถือ และอื่นๆ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
15 0018 11/06/2021 Studio UpCircle กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มที่รวบรวมศิลปินและนักออกแบบที่ทำกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ผ่านกระบวนการทางศิลปะ และกรรมวิธี UpCircle โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะถุงพลาสติกและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มีรายได้น้อยเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนแออัดหลังวัดสุนทรธรรมทาน เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ UpCircle จากขยะในชุมชน ที่ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ รวมไปถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ และผสมผสานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นนางเลิ้งให้กับชิ้นงาน เช่น กระเป๋า รองเท้า ร่ม เสื้อกันฝน เป็นต้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.Studioupcircle.com แผนที่
16 0020 11/06/2021 บริษัท แมสต์ ฮิวแมน จำกัด 0125561028072 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมีโครงการบ้านปลา โครงการธนาคารปู รวมถึงการจัดอบรมกฎหมายแรงงาน ให้กับแรงงานภาคประมงมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายทำให้ไม่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์และนายหน้าแรงงานเถื่อนให้กับชุมชน ชาวประมง และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านแรงงานและการต่อต้านการค้ามนุษย์ นนทบุรี อนุมัติ https://www.masthuman.org แผนที่
17 0021 09/07/2021 เสริมฝันปั้นดาวน์ 3640500880491 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ของกลุ่มเด็กพิเศษโดยพัฒนาทักษะการแสดงความสามารถให้เต็มศักยภาพให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และเสริมสร้างสุขภาพทางด้านกาย จิตใจ และอารมณ์ เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
18 0022 09/07/2021 กลุ่ม OTOP เพื่อการตลาดจังหวัดสงขลา (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) 3900100473284 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดหาบริการพื้นที่เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า และบริการของผู้ประกอบการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดสงขลาและจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการซึ่งผลิตโดยสมาชิกในชุมชนแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง กลุ่มผู้พิการ เปิดโอกาสให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โดยไม่คิดค่าพื้นที่จำหน่าย และรวบรวมสินค้าที่เป็นผลผลิตจากผู้ประกอบการในชุมชน ทุกภูมิภาค มาจำหน่ายแทนผู้ผลิตที่ไม่สามารถทำการตลาดได้ สงขลา อนุมัติ แผนที่
19 0025 13/08/2021 สมาคมสมาพันธ์คนพิการไทย กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ชมรมคนพิการฯ จัดตั้งโดยองค์กรของคนพิการเพื่อดูแลคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ คนในครอบครัวของคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงการดูแลและบริการต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยชมมฯจะส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพ เช่น การทำหน่อไม้ดอง ไข่เค็ม น้ำพริกกากหมู ขิงดอง กล้วยตาก มะม่วงกวน เป็นต้น พิษณุโลก อนุมัติ แผนที่
20 0026 13/08/2021 สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน กลุ่มกิจการเพื่อสังคม สมาคม บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสังคม เพื่อการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมถึงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาทักะของบุคลาของกรสมาคมและ เครือข่ายภาคประชาชนในชุมชน โดยจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าว และสามรถแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พิษณุโลก อนุมัติ https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%8A-113323520038593/about แผนที่
21 0027 13/08/2021 บริษัท ยูฟอเรีย เอ็มไพร์ จำกัด 0705561002809 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการทางด้านสายตาและคนด้อยโอกาส รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนตำบลดอนแร่ จ.ราชบุรี และผลิตสินค้าจากธรรมชาติ เช่น กระเป๋าใส่โน๊ตบุ๊ค เส้นใยกล้วยทอมือ กระเป๋ามินิฟางข้าว กระเป๋าเส้นใยผักตบชวา เป็นต้น ราชบุรี อนุมัติ https://www.facebook.com/Donn888/?ref=page_internal | https://www.donn-official.com/closed แผนที่
22 0029 02/09/2021 สมาพันธ์เกษตรไทยก้าวหน้า 3440500313548 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน เป็นศูนย์กลางในการจ้างงานให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับกลุ่มอาชีพและผู้ที่สนใจในชุมชน ในการฝึกอบรมต่างๆ เช่น โครงการผลิตภัณฑ์ทอผ้าพื้นเมือง โครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก รวมถึงการนำผลกำไรจากการขายสินค้าและบริการ เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มคนเปราะบางในชุมชน ขอนแก่น อนุมัติ แผนที่
23 0030 20/09/2021 สำนักข่าว Bangkok Tribune (Bangkok Tribune Online News Agency) 3560100379753 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://bkktribune.com แผนที่
24 0031 08/10/2021 พิเศษปันรัก 3900900061495 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมจ้างงานผู้ดูแลเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ และคนพิการในการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพโดยนำมาแปรรูปจากข้าวสังข์หยด กาบาชงดื่ม รสกาแฟ รสกล้วย รสช็อกโกแลต แชมพูและครีมนวดข้าวสังข์หยด เจลล้างหน้าข้าวสังข์หยด เป็นต้น สงขลา อนุมัติ แผนที่
25 0032 08/10/2021 Food loss food waste thailand กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม นำเศษอาหารจากร้านค้า ร้านอาหาร หรือตลาด ไปหมักในโรงเรือนโดยนำหนอนแมลงวันลายมาช่วยย่อยเศษอาหารจนได้ปลอกดักแด้ และมูลสัตว์และเศษอาหารที่ย่อยสลายแล้วนำมาทำทำเป็นปุ๋ย ส่วนปลอกดักแด้นำมาผลิตเป็นยาไล่แมลง รวมถึงขายให้กับเกษตรกรที่สนใจและเกษตรกรในกลุ่มกินช่วยเกษตรกร กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://fb.com/happytopsoil | wix.com/foodlossfoodwaste แผนที่
26 0033 08/10/2021 ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริิมถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน สังคม โดยการประยุกต์ใช้ตลาดดิจิทัลในการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้มีรายได้จากภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น ชุมชนบ้านเพาะช้าง จ.ตาก โดยมีการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน นำมาสู่การแก้ไขปัญหา โดยเน้นการทำวิจัยสู่การปฏิบัติ รายได้ทั้งหมดในการดำเนินการจะนำไปพัฒนาชุมชนทั้งหมด เชียงใหม่ อนุมัติ https://www.smepil.com/pch แผนที่
27 0034 08/10/2021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านหอมหวน 0513559001175 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพร เช่น หญ้าหวาน กระชาย ขิง ขมิ้น กระเทียม และอื่นๆ โดยให้ทางกลุ่มแปรรูปในเบื้องต้น และทางบริษัทจะเข้าไปรับซื้อมาเพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงการนำองค์ความรู้ไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสามารถแปรรูปสินค้า ผลิตสินค้า และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายเอง โดยทางบริษัทจะเป็นผู้จัดหาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนในกลุ่มเกษตรกรเอง และสามารถพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มให้เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป ลำพูน อนุมัติ https://www.homwan-stevia.com แผนที่
28 0035 11/10/2021 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก 0000000242705 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม สมาคม บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการและครอบครัวของคนพิการให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เช่น พวงกุญแจผ้าแฮนด์เมด กระเป๋าสานแต่งลาย และมีประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ชีวิต การปรับตัว การพัฒนาด้านความมีคุณค่าด้านการทำงาน มีความมั่นคงด้านอาชีพมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต พิษณุโลก อนุมัติ แผนที่
29 0036 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มยางตลาด กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ รวมถึงมีการแปรรูปจากผ้า เช่น กระเป๋าผ้า หมวก เสื้อ หน้ากากผ้า รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาด การขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ กาฬสินธุ์ อนุมัติ แผนที่
30 0037 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มอุบลราชธานี กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่่งเสริมการพัฒนากลุ่มงาน เกษตร แปรรุป และท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บริการร้านค้าชุมชน สินค้าหัตถกรรมชุมชน เช่น งานหัตกรรมผ้าทอน่าน งานหัตกรรม จักรสาร อื่นๆ สินค้าแปรรูปทางการเกษตร เช่น กาแฟคั่วบด ฟักทองแปรรูป ผลไม้ตามฤดูกาล อุบลราชธานี อนุมัติ แผนที่
31 0038 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มหนองคาย กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริิมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการหาช่องทางการตลาดเพื่อขายสินค้าชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หนองคาย อนุมัติ แผนที่
32 0039 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มสุราษฏร์ธานี กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน สร้างโรงเรือนเพราะเห็ดนางฟ้า แบบครบวงจร บริการจัดส่งสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปโดยระบบ Delivery ในพื้นที่ ผลิตสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องก้อน เห็ดแปรรูป ทำกิจกรรม ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม รวมถึงการจัดแพคเกจการท่องเที่ยวชุมชน สุราษฎร์ธานี อนุมัติ แผนที่
33 0040 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มนครศรีธรรมราช กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการข้อมูลชุมชน ศูนย์เรียนนรู้ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาสินค้าแปรรูปทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนกวน มังคุดกวน อาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ จัดทำสินค้าหัตกรรมชุมชน เช่น งานจัดสารหัตกรรมกระจูด นครศรีธรรมราช อนุมัติ แผนที่
34 0041 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มพัทลุง กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมพัฒนากลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดพัทลุง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ให้บริการร้านค้าชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชน และของฝากชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เช่น กล้วยกรอบแก้ว ปลาดุกร้า อาหารทะเลแปรรูป สินค้าหัตกรรมของชุมชนจากต้นกระจูด พัทลุง อนุมัติ แผนที่
35 0042 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มปัตตานี กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมชุมชน พัฒนาต่อยอด การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้จากชุมชน เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ตามฤดูกาลขนมจากข้าว สินค้าหัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก รวมถึงมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชน ปัตตานี อนุมัติ แผนที่
36 0043 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มนราธิวาส กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนางานเกษตร แปรรูป และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนราธิวาส จัดให้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงงานในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น สินค้าแปรรูปทางการเกษตร น้ำพริก ผลไม้ตามฤดูกาล นราธิวาส อนุมัติ แผนที่
37 0044 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มขอนแก่น กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการด้านการเกษตรปลอดสารเคมี พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คนเลี้ยงไหม โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม เช่น ผ้าไหม วัตถุดิบจากไหม ที่ขัดผิว เป็นต้น มีร้านค้าชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาดชุมชน บ้านดงบังโดยจะมีการขายผักปลอดสารเคมี จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แพคแกจการทำไหม การทำสบู่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอนแก่น อนุมัติ แผนที่
38 0045 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มจันทบุรี กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนจันทบุรี การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเิ่มมูลค่าสินค้า เช่น ผักผลไม้ตามฤดูกาล ไข่ไก่อารมณ์ดี แปรรูป เสื่อกกจันทบูร เป็นต้น จันทบุรี อนุมัติ แผนที่
39 0046 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มน่าน กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดน่าน ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชเกษตรแบบเคมี สู่เกษตรผสมผสาน จัดโครงการแก้ไขปัญหาผลลิตล้นตลาด เช่น ลำไย เงาะ มะม่วง มีการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรร่วมกับห้างสรรสินค้าในการส่งฟักทองพื้นเมือง จากฝักทองตกเกรดเปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ผักอินทรีย์ ผลไม้อินทรีย์ โดยทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และยกระดับการทำธุรกิจของชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกรในชุมชน ร่วมถึงกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้การปลูกกาแฟ การตัดแต่งกิ่งดูแลรักษาต้นกาแฟตลอดจนถึงการสีเชอรี่และการตากกาแฟ ตลอดจนการแปรรูปกาแฟเมล็ดคั่ว และมีการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุกส่วนต่างๆของกาแฟ น่าน อนุมัติ แผนที่
40 0047 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มปราจีนบุรี กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชนและบุคคลที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งมี 2 ศูนย์คือ 1.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.กบินทร์บุรี และ2. ศูนย์เรียนรู้การทำนา อ.นาดี ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีแปลงสาธิต ให้ความรู้ตั้งแต่ทฤษฏีจนถึงวิธีปฏิิบัติ ปราจีนบุรี อนุมัติ แผนที่
41 0048 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน ให้มีการต่อยอดแปรรูปสินค้าทางเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น ผ้าทอพื้นเมือง งานจักสาน งานแปรรูปไผ่ และสินค้าการเกษตร เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาด และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
42 0049 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มกระบี่ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมพัฒนากลุ่มงาน เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีการจ้างงานในพื้นที่ "สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข" ขับเคลื่อนท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ ชุมชนบ้านเกาะปู พังงา ท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเกาะยาวน้อย ตรัง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะลีบ่ง เน้นการท่องเที่ยวชุมชนมีการแปรรูปอาหารทะเล เช่น ปริงทะเล ปลาเค็ม กระบี่ อนุมัติ แผนที่
43 0050 09/11/2021 ชุมชนดีมีรอยยิ้มเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมความรู้จากชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ต่ออยอด เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป จากผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ โดยมีการจัดกิจกรรมมัดย้อมสีธรรมชาติ ชุมชนดงน้อย อ.เมืองกาฬสินธุ์ มีร้านค้าชุมชนดีมีรอยยิ้มเพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชนและของฝากชุมชน กาฬสินธุ์ อนุมัติ แผนที่
44 0053 24/12/2021 ชมรมอุตรดิตถ์จิตแจ่มใส กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในครอบครัวคนพิการ ให้มีประสบการณ์ มีศักยภาพ มีงานทำ มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เช่น การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า ถั่วทอดสมุนไพร ผ้ามัดย้อม น้ำพริก เป็นต้น อุตรดิตถ์ อนุมัติ แผนที่
45 0054 27/01/2022 ลานพิณาไล กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้้คนในชุมชนมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สนับสนุนผลิตผล สินค้าแปรรูปทางการเกษตรจากเกษตรกร เผยแพร่ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษีใหม่ เชียงราย อนุมัติ แผนที่
46 0055 21/03/2022 Terres Karens กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมการจ้างงานแก่แม่บ้านชาวปเกอญอในชุมชนแม่ตะวอ เพื่อให้มีอาชีพและสร้างรายได้พิเศษให้กับครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าโบราณตามวิถีปเกอญอให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบลายผ้ามาให้การอบรมแก่กลุ่มแม่บ้านทุกไตรมาสเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตาก อนุมัติ แผนที่
47 0056 21/03/2022 สวนบ้านแก้ว กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ให้บริการข้อมูลชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ให้บริการร้านค้าชุมชน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ Social Enterprrise ให้กับชุมชน จันทบุรี อนุมัติ แผนที่
48 0057 21/03/2022 AGiD กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริม กิจกรรมศิลปะ เพื่อบำบัดอาการ ของเด็กพิเศษ โดยดึงศักยภาพและ Skill ด้านศิลป การปั้น วาด เขียนของเด็กพิเศษ พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ และอาชีพให้กับเด็กพิเศษ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
49 0058 21/03/2022 บริษัท เกรท ไอเดียส์ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 0505564005096 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
50 0059 21/03/2022 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธกานต์อุดมศิลป์ปัญญา กรุ๊ป 0653564003678 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริิมการศึกษาให้กับประชาชน อบรมทางวิชาการให้กับประชาชน | เป็นการอบรมความรู้ทางด้านกฏหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านวัฒนธรรม เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชน พิษณุโลก อนุมัติ แผนที่
51 0060 21/03/2022 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรีพรรณบัณฑิต กรุ๊ป 0653564003660 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เช่น การจักรสาร ฝึกอบรมการทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ และการพัฒนาสังคม พัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีในชุมชน สามารถดูแล ช่วยเหลือสตรีด้วยกันได้ ทั้งทางด้านสิทธิและหน้าที่ของสตรี การส่งเสริมบทบาทหน้าที่สตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พิษณุโลก อนุมัติ แผนที่
52 0062 19/04/2022 วิสากิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักใต้แนวเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโนนยาง 4-45-10-01/1-0049 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมทักษะอาชีพและการจ้างงานแก่ผู้สูงอายุและคนในชุมชน พัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร มีการจัดสรรพื้นที่ใต้แนวเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อทำการเกษตรแก่สมาชิก ร้อยเอ็ด อนุมัติ แผนที่
53 0063 19/04/2022 บริษัท จุฬาเพื่อสังคม จำกัด 0105565035138 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้บริการห้องแล็ปทดลองในราคาที่ต่ำกว่าตลาด 20 % ในทุกบริการ รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.eng.chula.ac.th/th/ แผนที่
54 0065 29/04/2022 วิสาหกิจชุมชนเมืองพิบูลมังสาหาร 4-34-19-01/1-0015 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นการเปิดสถานีบริการน้ำมันบางจาก โดยการเปิดจำหน่ายหุ้นให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่เกิดและอาศัยอยู่ในอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมลงทุนและถือหุ้นร่วมกัน โดยเปิดจำหน่ายหุ้นละ 10 บาท ไม่เกินคนละ 100 หุ้น เป็นเงินไม่คนละ 1,000 บาท อุบลราชธานี อนุมัติ แผนที่
55 0066 26/05/2022 กลุ่มรวมใจ 4 ภาค กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรแบบย้อนยุค เน้นเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรในทุกๆด้านตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อต่อยอดให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้่น สงขลา อนุมัติ แผนที่
56 0067 24/06/2022 Got the career ideas กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำงานในสาย tech และ Digital marketing เข้ามาทดสอบความสามารถและเรียนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการตลาด รวมถึงผู้ที่ต้องการย้ายงานจากสาขาอาชีพอื่น ได้มีโอกาสในการทดสอบความสามารถเพื่อเติมเต็มพื้นฐานความรู้ให้เพียงพอในการทำงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา คนจนเมือง คนที่มีรายได้น้อย ประชาชนในพื้นที่ และผู้พิการทางกาย เป็นต้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
57 0068 05/09/2022 เสน่ห์จันท์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาต่อยอดด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป เช่น กะปิ กุ้งแห้ง น้ำปลา แปรรูปเสื่อกกจันทรบูร กระเป๋าแฟชั่น และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ด้านทรัพยากรและโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการสร้างการเรียนรู้และการรับรู้เพื่อความยั่งยืน ช่วยสร้างแบรนด์และช่องทางประชาสัมพันธ์ จันทบุรี อนุมัติ https://m.facebook.com/sanaychanthaboon/ แผนที่
58 0069 11/10/2022 มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิ บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน สร้างการท่องเที่ยวในรูปแบบ Study Tour กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
59 0070 20/10/2022 Urban Action สมุทรสาคร กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนสังคม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก "การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ" สมุทรสาคร อนุมัติ แผนที่
60 0071 20/10/2022 บริษัท อาร์แอนด์ดี ครีเอชั่น 0505562016309 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
61 0072 03/11/2022 โรงเรียนกวดวิชาอุดมศิลป์ปัญญา ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน นอกระบบ 10/06/2565 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน โครงการเรียนพิเศษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ พิษณุโลก อนุมัติ แผนที่
62 0073 15/11/2022 ย่านกะดีจีน กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน กำหนดแผนการท่องเที่ยวชุมชนย่านกะดีจีน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
63 0074 06/12/2022 กลุ่มสโตยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสตูล กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนสตูล สตูล อนุมัติ แผนที่
64 0075 05/01/2023 บริษัท เพ็ทเฟรนลี่ คอมมูนิตี้ จำกัด 0575565005651 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน สินค้านวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เวชสำอาง อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง เชียงราย อนุมัติ แผนที่
65 0076 13/01/2023 กลุ่มกิจการเพื่อสังคมย่านวังเดิม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การอนุรักษ์ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ย่านวังเดิม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
66 0077 18/01/2023 บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด 0215555003038 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รับซื้อ ยอดอ่อน ใบ และดอกทุเรียนจากเกษตรกรมาเป็นสารตั้งต้นหลักส่วนผสมในสินค้า ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่แตกต่างจากคู่แข่ง เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงและทำความสะอาดผิว ระยอง อนุมัติ https://durrianar.com แผนที่
67 0078 23/01/2023 บริษัท โอยุ เนเจอรัล จำกัด 0105565006693 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าและร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
68 0079 23/01/2023 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระกูลสมบัติ 0523560001205 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการปลูกดอกอัญชันและดอกดาวเรือง เพื่อนำมาแปรรูป ลำปาง อนุมัติ แผนที่
69 0080 14/02/2023 Aujaa'Craft กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นธุรกิจประเภทผลิตและจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติที่มีแนวคิดที่จะให้เป็นพื้นที่ฝึกทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
70 0081 01/02/2023 สมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม สมาคม จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการซ่อมรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ คนพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุและผู้ป่วย และบริการซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์/อะไหล่คนพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
71 0082 02/02/2023 บริษัท หอมพอเพียง จำกัด 0265562000791 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ การจ้างงานผู้ที่ขาดรายได้ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ การให้ความรู้และส่งเสริมเกษตรในพื้นที่ต่างๆ นครนายก อนุมัติ แผนที่
72 0083 10/02/2023 บริษัท วีอาร์แฮปปี้ 48 จำกัด 0125564029673 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งมั่นทำโครงการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ลุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นนทบุรี อนุมัติ แผนที่
73 0084 14/02/2023 บริษัท รักษ์ไหม (ไทยแลนด์) จำกัด 0105562021462 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน เบริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รังไหม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรที่เลี้ยงรังไหม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
74 0085 14/02/2023 บริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0105563101389 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ธุรกิจจำหน่ายกาแฟผ่านตู้อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง จัดจำหน่ายในราคาถูก เพื่อให้ประชาชน ได้ดื่มเครื่องดื่มมีคุณภาพในราคาประหยัด กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
75 0086 15/03/2023 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านวังหินซา 4-39-05-05/1-0066 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน กิจการที่มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการแปรรูป ผลผลิตอินทรีย์ที่ล้นตลาด สู่ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ หนองบัวลำภู อนุมัติ แผนที่
76 0087 17/03/2023 พิมพ์พักตร์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ปลูกเห็ดเยื่อไผ่ เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ฉะเชิงเทรา อนุมัติ แผนที่
77 0088 17/03/2023 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ 3-24-05-14/1-0018 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อผลิตผ้าบาติกและลายเส้นทองอำเภอบ้านโพธิ์ ศิลปะการเขียนลายเส้น และทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ฉะเชิงเทรา อนุมัติ แผนที่
78 0089 17/03/2023 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้อำเภอบางคล้า(สวนเนรัญชลา) 3-24-02-09/1-0005 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รวมกลุ่มแปรรูปมะม่วงสุก เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน ฉะเชิงเทรา อนุมัติ แผนที่
79 0090 10/04/2023 บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด 0105565090376 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการคำแนะนำ รวมถึงการออกแบบพื้นที่เกษตรและการปลูก ให้สอดคล้องตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
80 0091 01/05/2023 กลุ่มกิจการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดหารายได้เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจโดยการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายพระเครื่อง และรับการสนับสนุนจากผู้มีความประสงค์จะให้การสนับสนุน และวางกลไกการตรวจสอบการจัดหาและการใช้จ่ายรายได้ กำแพงเพชร อนุมัติ แผนที่
81 0092 24/05/2023 บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) 0107565000158 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประชาชนมีที่อยู่อาศัย มีสาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
82 0093 26/06/2023 ศิลปะด้านในเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการในการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาศิลปะ รวมถึงพัฒนาสุขภาวะเด็กก่อนวัยรุ่น เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
83 0094 26/06/2023 ฤทธิ์เยอะ กรุ๊ป กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ SME ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงการสร้างการรับรู้ต่าง ๆ ทั้งคุณค่าของธุรกิจและลิตภัณฑ์ ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
84 0095 26/06/2023 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอุ่ม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน แปรรูปสมุนไพรไทยต่าง ๆ อาทิ น้ำมันไพร สบู่ก้อนเปลือกมังคุด แชมพูสมุนไพรอัญชัญ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภค มหาสารคาม อนุมัติ แผนที่
85 0096 30/06/2023 นายสัมพันธ์ เณรรอด/เอี่ยมดี รีไซเคิล กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รับบริจาคของเหลือใช้ภายในบ้านเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และจำหน่ายระดมทุน โดยมีรถบริการตามบ้านเพื่อส่งของบริจาคดังกล่าว รวมถึงการออกให้ความรู้ในชุมชนต่าง ๆ ในการจัดการขาย ลำพูน อนุมัติ แผนที่
86 0097 15/08/2023 กลุ่มเครื่องเงินบ้านแม่ย่อยใต้ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน นำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นเครื่องเงินและทองแดง และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
87 0098 15/08/2023 วิชาพัฒน์ กิจการเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ อาชีพ และช่องทางการตลาด ให้กับชุมชนผ่านการจัดอบรมและสัมนา ทั้งร่วมการผลิต และการบริการที่สอดคล้องกับชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
88 0100 07/09/2023 นายชิดชนก ชิดชนกนารถ / เอสวีวายเอ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดโครงการส่งเสริมเด็กมัธยมปลายให้มีทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการคิด มีเหตุผล และสนับสนุนให้เด็กมีความสามารถในการริเริ่มโปรเจคเพื่อสังคม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
89 0102 07/09/2023 Thai Therapy Spa at Home กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน รับงานนวดแผนไทยที่บ้านของลูกค้า โดยดำเนินงานประสานระหว่างลูกค้าและหมอนวดแผนไทยผ่านทางเพจออนไลน์ สุพรรณบุรี อนุมัติ https://http://web.facebook.com/thaitherapyspaathome แผนที่
90 0103 28/09/2023 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตฝรั่งอินทรีย์บ้านตะคร้อ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายฝรั่งอินทรีย์ พร้อมทั้งแปรรูปใบฝรั่ง ส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มให้มีรายได้ แก้ไขปัญหาการทำเกษตร ลดหนี้สินเกษตรกร นครสวรรค์ อนุมัติ แผนที่
91 0104 28/09/2023 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าขัย - ศรีสัชนาลัย กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าชัย และตำบลศรีสัชนาลัย โปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สุโขทัย อนุมัติ แผนที่
92 0105 28/09/2023 สปายา กรุงเทพ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการนวดผ่อนคลาย บรรเทาอาการ NCDs ตามหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมทั้งสร้างงานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ส่งเสริมธุรกิจสุขภาพให้เป็นของชุมชน พัฒนาต่อยอด ให้เป็นโมเดลธุรกิจ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
93 0106 28/09/2023 บริษัท ฝันไม่เคย จำกัด 0305566005044 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการให้คำปรึกษา บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการของเยาวชน การทำงานของเยาวชน นครราชสีมา อนุมัติ แผนที่
94 0107 12/10/2023 แสงสุรีย์ พาวเวอร์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายพลังงานโซลาร์เซลล์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจและการบริการการติดตั้ง ฉะเชิงเทรา อนุมัติ แผนที่
95 0108 12/10/2023 วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี 3-22-05-03/1-0030 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งผลัดดัน ส่งเสริมตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลไม้สดอินทรีย์ รวมถึงการแปรรูป เช่น น้ำมังคุด สบู่ผึ้งชันโรง เพื่อสร้างความยั่งยืน พร้อมๆกับการยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จันทบุรี อนุมัติ แผนที่
96 0109 08/11/2023 ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติอาเซียน กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์ให้บริการ อบรม สัมมนา ความรู้ด้านภัยพิบัติ ภาวะโลกร้อน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
97 0110 08/11/2023 บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด 0125548000640 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ตึก รวมถึงแก้ปัญหา pain point ทุกรูปแบบของทุกกลุ่มเป้าหมาย กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
98 0111 08/11/2023 บริษัท เลิศพลังงานหมุนเวียน จำกัด 0625564000808 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม รับซื้อของเก่า รวบรวม และคัดแยกโดยเน้นการส่งเสริมการจ้างงาน อดีตผู้พ้นโทษในการคัดแยกขยะ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้การบำบัด การกำจัด ขยะชุมชนหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในชุมชน รวมถึงรีไซเคิลเศษวัสดุเหลือใช้ืทุกชนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กำแพงเพชร อนุมัติ แผนที่
99 0112 01/12/2023 สถาบันศาตร์แห่งปราชญ์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และด้านการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพ นนทบุรี อนุมัติ แผนที่
100 0113 01/12/2023 กลุ่มจักรสานลาหู่บ้านสุขสวรรค์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเช่น การทำเก้าอี้หวายขนาดเล็ก โตกหวาย ผลิตสินค้าจากวัสดุทางธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กำแพงเพชร อนุมัติ แผนที่
101 0114 01/12/2023 กลุ่มนิวเจน กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการประกอบธุรกิจวิสาหกิจชุมชน การประกอบอาชีพต่าง ๆ สนับสนุนองค์ความรู้ และทรัพยากรในการดำเนินกิจการ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพสินค้าและบริการที่ชุมชน เป็นผู้ผลิต รวมถึงส่งเสริมวิชาการอย่างครบวงจร โดยเน้นการจัดการ ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ชุมพร อนุมัติ แผนที่
102 0115 01/12/2023 บริษัท วันดีวีคราฟท์ จำกัด 0505566026597 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ประกอบธุรกิจจำหน่ายงานฝีมือและหัตถกรรมต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ กลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงวัย และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
103 0116 28/12/2023 กลุ่มกิจการเพื่อสังคมตำบลปากคลอง กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมการท่่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรมชมวิถีชุมชน ชุมพร อนุมัติ https://www.thungmahabay.com แผนที่
104 0117 28/12/2023 บริษัท ดอนพุด เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 0195566002381 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ดำเนินกิจการในการพัฒนาคนในอำเภอดอนพุด พัฒนาเมืองในการสร้างร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงานคนในพื้นที่ รวมถึงการมอบถุงยังชีพภายใต้บริษัทเป็นประจำทุนเดือน สระบุรี อนุมัติ แผนที่
105 0118 20/02/2024 STACKDIO THAILAND กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมทักษะเยาวชนและเสริมทักษะทางอาชีพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
106 0119 20/02/2024 ฟู้ดอินโนเวท กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานชุมชน นวัตกรรมการเกษตร พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://foodinnovate.link/ แผนที่
107 0120 07/03/2024 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์การสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งเสริมทักษะผู้พิการในการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง นครสวรรค์ อนุมัติ แผนที่
108 0121 22/01/2024 The Reon Group กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน สนับสนุนความรู้แก่ผู้สูงอายุ แม่เลี้ยงเดี่ยว ด้านการทำการตลาดและขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Platform Social Media กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
109 0122 07/03/2024 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลองแลน้ำพริกสตูล กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้แก่ชุมชน สตูล อนุมัติ แผนที่
110 0123 25/03/2024 สรรค์สุข กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP. เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนจังหวัดชัยนาท พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ แก่ชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
111 0124 25/03/2024 โครงการเก็บตะวัน กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคล บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ นำผลกำไรไปจัดโครงการอบรม ให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ตรัง อนุมัติ แผนที่
112 0125 25/03/2024 บริษัท 24 คาเฟ่ มิลเลียนแนร์ส จำกัด 0105567020006 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อจำหน่ายกาแฟ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
113 0126 25/03/2024 บริษัท เบอร์รี่ฮิลล์ ฟาร์มช๊อบ จำกัด 0505566025272 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ซื้อสินค้าเกษตรจากชุมชน นำมาแปรรูปและจัดจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
114 0127 29/03/2024 วิสาหกิจชุุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ท่องเที่ยวชุมชนและจำหน่ายอาหารแปรรูป ตราด อนุมัติ แผนที่
115 0128 29/03/2024 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพุทธเกษตรอินทรีย์ บ้านสันป่าเหียง กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนด้วยการบำบัดเชิงสุขภาพ เชียงราย อนุมัติ แผนที่
116 0129 29/03/2024 นางนพพร ชิมานนท์ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชน สร้างรายได้สู่สังคม ราชบุรี อนุมัติ แผนที่
117 0130 29/03/2024 นางนพวรรณ ว่องประเสริฐ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน การแปรรูปสมุนไพร ส่งเสริมการจ้างงานชุมชน ราชบุรี อนุมัติ แผนที่
118 0131 29/03/2024 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ย กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน การท่องเที่ยวชุมชน จำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากชุมชน ชลบุรี อนุมัติ แผนที่
119 0132 29/03/2024 วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง กลุ่มกิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการที่พัก โฮมสเตย์ วิถีชุมชน (อีสานเหนือ) เชียงราย อนุมัติ แผนที่
120 0133 07/05/2024 OIC-โอเอซิสอินเดอะซิตี้ 3730300073681 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม บุคคลธรรมดา N/A แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ฉะเชิงเทรา อนุมัติ แผนที่