Export excel
        จำนวน 300 รายการ
ลำดับ ทะเบียนเลขที่ วัน เดือน ปีที่จดทะเบียน ชื่อกิจการ เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ประเภทกิจการ ลักษณะกิจการ วัตถุประสงค์ทางสังคม ข้อมูลธุรกิจพอสังเขป จังหวัด สถานะ เว็บไซต์ ที่ตั้ง
1 1 15/11/2019 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 0105537091975 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนากลุ่มชุมชนรอบโรงงานหลวง | รับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.doikham.co.th แผนที่
2 10 15/11/2019 บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0505559015704 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดโครงการป่าเอนกประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกป่าสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเกษตรยั่งยืน เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
3 101 18/11/2019 บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0505556005091 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบธุรกิจ อาหาร สุขภาพ และท่องเที่ยว | ตามศาสตร์พระราชา โดยเริ่มซื้อที่ดิน อ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างเป็นศูนย์ฝึกอบรมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาคนปลูก ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ฉะเชิงเทรา อนุมัติ https://www.thamturakit.com แผนที่
4 102 18/11/2019 บริษัท คิดการดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105552081471 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน สร้างงานและอาชีพให้มีรายได้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้วยตนเอง เชื่อมประสานให้คนพิการเข้าถึงโอกาสงานและอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองของคนพิการ ทั้งนี้ องค์กรมีภารกิจเสริมให้การสนับสนุนทุนเพื่อการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการรุนแรงที่ไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
5 103 18/11/2019 บริษัท เซ็นทรัลทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561095357 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภันฑ์ของชุมชน สืบสาน สร้างสรรค์ ต่อบอดภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ความร่วมสมัย ในการขับเคลื่อนธุรกิจของชุมชน เพื่อการขยายและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
6 104 18/11/2019 บริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0105555179757 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาซอปแวร์ โดยมีเป้าหมายคือ เราจะสร้างอารยธรรมโลกใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยความรักเมตา โดยมี 4 พันธกิจสำคัญ | 1. สร้างระบบนิเวศน์ให้บริบูรณ์ด้วยจริยธรรมผ่านแพล็ตฟอร์มทางเทคโนโลยี | 2.สร้างจิตสำนึกใหม่ที่บริบูรณ์ด้วยจริยธรรมให้กับผู้คนในสังคมด้วยการผลิตสื่อสมัยใหม่ | 3.สร้างชุมขนที่บริบูรณ์ด้วยจริยธรรมจากวิถีพอเพียง | 4.เชื่อมโยงเครือข่ายที่มีแนวคิดเดียวกันให้เกิดการประสานร่วมมือกัน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
7 105 18/11/2019 บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0205559037409 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน จำหน่ายสินค้าและบริการ | พร้อมทั้งมีการฝึกอาชีพและจ้างงานคนพิการ ชลบุรี อนุมัติ https://Facebook : Raycall แผนที่
8 106 18/11/2019 บริษัท เคอาร์เอสซี จำกัด 0765560000837 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นกิจการรีสอร์ทที่พัก ทำแคมป์การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต การเป็นอาสาสมัคร มีการจ้างงานจากคนในชุมชน เพชรบุรี อนุมัติ แผนที่
9 107 18/11/2019 บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0105558105941 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ขายสินค้าทางการเกษตรโดยส่งเสริมพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมให้ปลูกข้าวอินทรีย์ รับซื้อในราคาที่เป็นธรรม พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ นครปฐม อนุมัติ แผนที่
10 108 25/08/2022 บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด 0105556161797 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://localalike.com แผนที่
11 109 18/11/2019 บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด 0105555025334 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ให้บริการนวดบำบัดดัสรีระ ให้ความรู้เรื่องสุขภาพการจัดการความเครียดในที่ทำงานแนวใหม่ มีการฝึกอบรม สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พ้นโทษ สามารถอยู่ในชุมชนได้ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
12 11 15/11/2019 บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด 0315552000177 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทำการผลิตข้าวอินทรีย์และไข่ไก่อินทรีย์ใช้กระบวนการ เกษตรพันธะสัญญาชุมชนพัฒนาไปสู่การทำเกษตรยั่งยืน บุรีรัมย์ อนุมัติ แผนที่
13 110 18/11/2019 บริษัท มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0205561022073 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการจัดกระบวนการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้กับเกษตรกร นักเรียนนักศึกษามีร้านขายสินค้าปลีกผลผลิตทางการเกษตร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน ชลบุรี อนุมัติ แผนที่
14 111 18/11/2019 บริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0125561020047 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน รับบริจาคผมและสมทบทุนค่าทอวิคผมให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้โดยทำการฝึกอาชีพทอวิกผมให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม นนทบุรี อนุมัติ https://www.facebook.com/volunteerssocialenterprises แผนที่
15 112 18/11/2019 บริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105558158254 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม อบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการทำเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทรัพยากรป่าไม้และคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.facebook.com/BIGTreesProject แผนที่
16 113 18/11/2019 บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0735560005120 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านรูปแบบของสินค้า บริการ กิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยใช้ศิลปะแล้วความคิดสร้างสรรค์เป็นสื่อกลาง ในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการรับมือกับโรคมะเร็ง การเสริมสร้างกำลังใจ ส่งต่อแรงบันใจ และการสร้างรายได้ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งและญาติ นครปฐม อนุมัติ https://www.artforcancerbyireal.com แผนที่
17 114 18/11/2019 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105560002347 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดอบรม/สัมมนาให้มีความรู้ความเข้าใจ | และสามารถวางแผนชีวิตระยะสุดท้าย เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่ชีวิตระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมกับชีวิตตน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.cheevamitr.com แผนที่
18 115 18/11/2019 บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด 0505559012730 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟบดคั่ว จำหน่ายชา กาแฟ โดยสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 1.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง โดยการรับซื้อด้วยราคาที่เป็นธรรม | 2.ให้ความรู้ด้านการดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิต ร่วมกับชุมชน | 3.นำผลิตผลที่ได้มาเพิ่มคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา เชียงใหม่ อนุมัติ https://www.akhaamacoffee.com/ แผนที่
19 116 18/11/2019 บริษัท ซันเสร่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561110461 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้ ทักษะชีวิตผ่านการทำงานจริงและสร้างรายได้จากการเรียนรู้ให้พื้นที่ในการแสดงความสามารถของตนเอง มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆเช่น ภาษา วัฒนธรรม จากกลุ่มคนจิตอาสา หรือกลุ่มคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนกิจกรรมของคนในชุมชนอำเภอสัตหีบ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
20 117 20/12/2019 บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105558151322 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และยังมีการออกไปดูแลตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะที่ต้องการการดูแลร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
21 118 20/12/2019 บริษัท แอทชีวิตชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105564026241 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดกระบวนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลและครอบครัวให้สมบูรณ์พร้อมทั้งวัตถุปัญญา จิตปัญญา และธรรมปัญญาเพื่อให้บุคคลนั้น เกิดความมั่นใจในการดำเนินชัวิต ด้วยภูมิปัญญาของตนเอง กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
22 119 20/12/2019 บริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561067710 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลและการประคับประคอง สำหรับผู้ที่ไม่อยากรับยาเคมีบำบัดไม่อยากไปโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสัจธรรม และสนใจเลือกใช้ชีวิตเต็มที่ อยู่กับมะเร็งอย่างสันติ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
23 12 15/11/2019 บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0575559003684 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบธุรกิจซื้อสินค้าเกษตร ให้การอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรชาวเขา ส่งเสริมเกษตรกรภาคเหนือปลูกข้าวและทำเกษตรอินทรีย์ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
24 120 20/12/2019 บริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561139222 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อสัตว์น้ำ จากวิสาหกิจชุมชน และชุมชนประมง โดยให้ราคาสูงกว่าทั่วไปเพื่อให้ครัวเรือนชาวประมงมีรายได้ที่สูงขึ้น และยังมีการให้ความรู้และส่งเสริมการบริหารจัดการสัตว์น้ำ รวมถึงการบริโภคอาหารทะเล สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากที่ใด กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
25 121 20/12/2019 บริษัท เพชรน้ำหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0165561000488 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันในราคาที่เป็นธรรมและยังเป็นการสนับสนุนสินค้าที่มาจากชุมชน โดยมีการจ้างงานคนในชุมชนเพื่อให้สามารถมีรายได้ในการดำนเนินชีวิต | ขายสินค้าและบริการ ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์และมีการส่งเสริมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีอาชีพและต้องการมีรายได้ ลพบุรี อนุมัติ https://www.facebook.com/phetnamnueng.social แผนที่
26 122 20/01/2020 บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำกัด 0105560128758 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายข้าว โดยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายข้าวของทางบริษัท ในราคาประกันสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป 1 เท่าตัว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ แผนที่
27 124 20/01/2020 บริษัท จิตต์อาทร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105552104977 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การให้บริหารด้านจิตใจ เช่น จิตวิทยาการปรึกษาแบบตัวต่อตัว,กิจกรรมกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจภายในและดูแลเยียวยาจิตใจ รวมไปถึงการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เช่น คลื่นเสียงบำบัด, กิจกรรมล้างพิษกายใจ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.facebook.com/JitAton.life แผนที่
28 125 23/06/2022 บริษัท สามพรานโมเดลวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0735560006355 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การขยายตลาดผลผลิตอินทรีย์ให้เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดลโดยการเชื่อมโยงในผลผลิตของเกษตรกรไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งระดับผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และรับซื้อวัตถุดิบอินทรีย์ในราคาที่เกษตรกรได้กำไร นครปฐม อนุมัติ แผนที่
29 126 11/03/2020 บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0135559002495 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตจากภาคธุรกิจหรือภาครัฐ เพื่อสร้างการแบ่งปันอินเทอร์เน็ตลงไปในแต่ละหลังคาเรือนในชุมชน รวมทั้งให้การสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย การเก็บเงิน และผู้ประสานในพื้นที่ ปทุมธานี อนุมัติ https://www.net2home.co.th แผนที่
30 127 11/03/2020 บริษัท โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0205561001769 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นแหล่งรวบรวมผลิตผลอินทรีย์ สินค้าแปรรูปจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในหลายๆ จังหวัด เช่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด เป็นต้น มาจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ชลบุรี อนุมัติ แผนที่
31 128 11/03/2020 บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105559009660 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และบุคคลต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสและต่อต้านคอร์รัปชั่น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
32 129 11/03/2020 บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด 0105558094868 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินพัฒนาโครงการลู่ปั่นจักรยาน โดยคำนึกถึงประโยชน์ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดีจากการเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก สมุทรปราการ อนุมัติ https://www.hhblbikelane.com แผนที่
33 13 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 0105559068178 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ส่งเสริมสินค้าเกษตร | แปรรูปสินค้า เช่น กล้วยไข่ จำหน่ายสินค้าชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://prsthailand.com/th/ แผนที่
34 130 11/03/2020 บริษัท ป่า - หิน โบทานิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0335560000555 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการปลูกป่าโดยมีการแจกพันธุ์ไม้ การขายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงการจ้างงานผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่และผู้ที่ว่างงาน ศรีสะเกษ อนุมัติ https://www.pa-hin-botanicse.com แผนที่
35 131 25/09/2020 บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0745560003828 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นศูนย์ในการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน | ตำบลท่าฉลอม ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน สมุทรสาคร อนุมัติ https://www.facebook.com/SKCD2017 แผนที่
36 132 25/09/2020 บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0505562009981 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุขาดคนดูแล และเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไปพร้อมกัน โดยจะมีการมอบทุนให้เยาวชนและเด็กชาวเขาที่ขาดโอกาส และมีการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ให้โอกาสเยาวชนชนเผ่าที่ขาดโอกาส เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง หลังผ่านการอบรมทำงานกับบ.บั๊ดดี้โฮมแคร์ ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้งอายุหรือผู้ป่วย ตามบ้านและโรงพยาบาล แล้วจัดสรรกำไรไปช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชน ร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และเก็บบางส่วนเป็นทุนการศึกษาฯ ให้เยาวชนรุ่นถัดไป เชียงใหม่ อนุมัติ https://www.facebook.com/1426053150949235/posts/3015525042002030/ เพจ buddyhomecare แผนที่
37 133 25/09/2020 บริษัท สเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105559059420 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน พัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือสมาธิสั้น ให้สามารถมีรายได้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.stepscommunity.com แผนที่
38 134 25/09/2020 บริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด 0105561041591 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยและส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศึกษาที่คุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
39 136 25/09/2020 บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0725562000818 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น เครื่องยกย้ายผู้ป่วย วีลแชร์ ฯลฯ เพื่อช่วยกลุ่มคนพิการ สถานสงเคราะห์ บ้านพักคนชรา สามารถใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในราคาที่เป็นธรรม ผลิตโดยผู้พิการ สุพรรณบุรี อนุมัติ https://www.facebook.com/SiamAbleInnovation แผนที่
40 137 25/09/2020 บริษัท แก่งเพการีสอร์ท จำกัด 0865545000294 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการที่พัก จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ร้าน 168 Super ชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้จากการผลิตและการขายสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อขายอาหารทะเลประมงพื้นบ้าน เพื่อช่วยเศรษฐกิจของในชุมชน ชุมพร อนุมัติ https://www.facebook.com/kangphekaresort แผนที่
41 138 12/10/2020 บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด 0805559001778 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป ส่งออกผักเกษตรอินทรีย์และให้กับห้างแมคโคร โดยความร่วมมือกับสภาเกษตรกร เครือข่ายชาวสวนมังคุดและคนในชุมชน นครศรีธรรมราช อนุมัติ https://www.konnthai.com แผนที่
42 139 12/10/2020 บริษัท คิดเปลี่ยนเรียนรู้ จำกัด 0125561029192 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การเรียนรู้ของกลุ่มคนทุกช่วงวัย เรียกว่า Learning Analytics เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม นนทบุรี อนุมัติ https://www.facebook.com/ReLearningThai แผนที่
43 14 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0815559001891 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ส่งเสริมสินค้าเกษตร | แปรรูปสินค้า เช่น กล้วยไข่ จำหน่ายสินค้าชุมชน กระบี่ อนุมัติ แผนที่
44 140 12/10/2020 บริษัท อิน เดอะ ลีด จำกัด 0105562003413 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การพัฒนาทักษะและศักยะภาพความเป็นผู้นำและผู้ประกอบการของเยาวชนรุ่นใหม่ การเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การสร้างเวที สื่อและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
45 141 12/10/2020 บริษัท ดรีมลอปเม้นท์ จำกัด 0105558103948 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน มอบประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ขาดโอกาสให้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ เช่น กลุ่มชายขอบ หรือ กลุ่มอพยพตามแนวชายแดนของประเทศไทย โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าประกันสุขภาพทั่วไปเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ ซึ่งทางโครงการได้มีการเริ่มต้นนำร่องที่ขอบแนวแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก และ ไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
46 142 04/12/2020 บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด 0105551125334 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง "ข้าวโรงเรียน" รวมถึงสินค้าอื่นๆ โดยกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเข้าเรียนได้ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://http://www.bread.co.th แผนที่
47 143 04/12/2020 บริษัท ขาดทุนคือกำไร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561054278 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฏีใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์และการจัดระบการศึกษาที่เหมาะสมโดยมีกิจกรรม 3 รูปแบบ 1 กิจกรรมฝึกอบรรม 2 ให้บริการการศึกษาตลอดชีวิตทุกคนทุกช่วงวัย 3 การให้ความรู้ การผลิต และการพัฒนา การจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ อาหารปลอดสารพิษ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
48 144 04/12/2020 บริษัท ยิ่งให้ยิ่งได้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0805562001473 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่บุคคลทั่วไป เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฏีใหม่ ให้ความรู้ ผลิต พัฒนา และจำหน่ายอาหารปลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยและมุ่งให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเพื่อการดำเนินชีวิต นครศรีธรรมราช อนุมัติ แผนที่
49 145 04/12/2020 บริษัท อีโค่ อายส์ วิลเลจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0265561000754 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร "Eco Eyes Village" จ.นครนายก โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ การเรียนรู้และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพและพัฒนาเกษตรกร และให้บริการแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย นครนายก อนุมัติ แผนที่
50 146 29/01/2021 บริษัท ออชาร์ด อโกรฟาร์ม จำกัด 0765561001381 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาชุมชนบนฐานรากเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดเพชรบุรี อบรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เจลล้างหน้ารางจืด สบู่น้ำสัมควันไม้ น้ำตาลโตนดทราย เป็นต้น ทั้งนี้มีการขึ้นจำหน่ายสินค้ากับมูลนิธิชัยพัฒนาและร้าน Golden Place โดยใช้ชื่อทางการตลาดว่า "ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี" เพชรบุรี อนุมัติ แผนที่
51 147 29/01/2021 บริษัท ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (มหาชน) 0107556000043 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทมหาชนจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้เมืองสมุนไพรฟาร์มสุขใจ" เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน มีการปลูกพืชสมุนไพรแบบระบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ เช่น ยาดม ลูกประคบ ยาบ้วนปาก น้ำลูกหม่อน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
52 148 29/01/2021 บริษัท วรรณรักษ์ หัวหิน จำกัด 0775560001914 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินกิจการดูแลผู้สูงอายุฝึกอบรมความรู้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุให้กับอสม.และอพม. รวมถึงมีการจัดตั้ง "โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน" ซึ่งเป็นโรงเรียนวิชาชีพเน้นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและด้านเด็กเล็ก มีการรองรับคุณแม่วัยใสและนักเรียนที่ประสบภาวะยากจน ซึ่งทางโรงเรียนมีกองทุนไม่มีดอกเบี้ยให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ทางบริษัทมีการขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ เช่น กะละมังสระผม อุปกรณ์อาบน้ำบนเตียง เป็นต้น ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติ https://www.wannarak.com แผนที่
53 149 04/03/2021 มูลนิธิกระจกเงา ชร67/2547 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร มูลนิธิ บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น การทำงานเพื่อสังคมหลากหลายด้าน เช่น ภารกิจติดตามคนหายของโครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย โครงการสวนครูองุ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียว โดยเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวและบุคคลทั่วไป การจัดWorkShop งานศิลปะ รวมถึงงานEvent ตลาดนัดออแกนิค โดยให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งต่อเครื่องนุ่งห่มสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการส่งมอบสิ่งของให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับบริจาคสิ่งของจำนวน 96 แห่ง เชียงราย อนุมัติ https://http://web.mirror.or.th/ แผนที่
54 15 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0715559001604 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน กาญจนบุรี อนุมัติ แผนที่
55 150 04/03/2021 มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา กท2183 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร มูลนิธิ บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินการศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษา ตลอดจนติดตามหาไอเดียโครงการ นโยบายที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอนาคต และเป็นเวทีที่ช่วยกระตุ้นและก่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อมุ่งเน้นการเจริญเติบโตและยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทย กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
56 151 04/03/2021 บริษัท เลาดาโต ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0525562000500 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกโกโก้แบบอินทรีย์ สนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่แก่สสถานสงเคราะห์และกลุ่มเกษตรกร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายโดยกำไร100% สู่การช่วยเหลือสังคม สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากไร้ หรือนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน | การแปรรูปกาแฟ(คั่วกาแฟ)ออกจำหน่ายเป็นสินค้าหลัก และรองลงมาคือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชาวบ้านในราคาที่ยุติธรรมเพื่อจำหน่าย เช่น รับซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชา | แมคคาเดเมีย น้ำผึ้ง เป็นต้น โดยนำกำไร100%สู่การช่วยเหลือสังคม ลำปาง อนุมัติ https://shop.bruno.coffee/en/home/ แผนที่
57 152 04/03/2021 บริษัท โซเชียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105555181727 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รวบรวมดีลสินค้าและบริการจากแบรนค์ชั้นนำมาจำหน่ายบนเว็บไซต์www.socialgiver.com มีทั้งห้องพักโรงแรม ร้านอาหาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถช้อปและช่วยสังคมไปพร้อมกัน โดยทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการจะนำกำไร 50 - 70% ไปมอบให้สโครงการเพื่อสังคมมากกว่า 40 โครงการ รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
58 153 04/03/2021 บริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป จำกัด 0125556025532 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการท่องเที่ยวชุมชน ในรูปแบบการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ชุมชน โดยใข้ขื่อว่า "GuideGuRU" เป็นการให้บริการในรูปแบบการจำหนน่ายแพคเกจทัวร์ชุมชนที่เน้นสัมพันวิถีชีวิตของคนในชุมชน การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม โดยการนำเที่ยวจะเป็นรูปแบบมัคคุเทศก์ชุมชน ปัจจุบันได้พัฒนาเส้นทางนำเที่ยวไปแล้วทั้งหมด 21 จังหวัด โดยการให้บริการทั้งหมดมาจากชุมชนเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนในท้องถิ่น และเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน นนทบุรี อนุมัติ https://guideguru.live แผนที่
59 154 17/03/2021 บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561063005 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการ Application ทักทาย เป็นการให้บริการท่องเที่ยว เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
60 155 09/04/2021 บริษัท บี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561205152 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ผลิตPlatform เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเกษตรอินทรีย์ ในการทำ Organic Farm ทำให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์โดยร่วมมือกับองค์กรที่เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรอินทรีย์ และการเรียนรู้ปลูก และใช้สมุนไพรไทย สำหรับกลุ่มผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างPlatfrom ทางการตลาดที่เปิดโอกาสเกษตรกร ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสนำสินค้าของกลุ่มเข้ามาขาย โดยทางกิจการจะช่วยในเรื่องของการทำ Marketing กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.facebook.com/BeSocialEnterprise แผนที่
61 157 06/04/2021 สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม 0993000409604 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร สมาคม บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นศูนย์กลางของธุรกิจเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในการประกอบการ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมมถึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้่ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://http://www.sethailand.org แผนที่
62 158 11/06/2021 บริษัท โอร่า วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 0105562193531 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน นำอาหารส่วนที่เหลือจากการขาย หรือจากกระบวนการผลิต (อาหารที่เหลือจากการจำหน่าย Food Surplus) ก่อนที่จะหมดอายุ ทั้งจากโรงงานผลิต ซุปเปอร์มาเก็ต ไร่ สวน ตลาด รับซื้อหรือได้รับบริจาค เพื่อนำมาทำอาหารแปรรูปหรือปรุงแต่งเพิ่มเติมเพื่อยืดระยะเวลาอาหาร ก่อนที่วัตถุดิบก่อนที่จะเสียเป็นอาหารขยะ เพื่อช่วยลดการทิ้งอาหารส่วนเกิน และช่วยสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://m.facebook.com/Orasocialentreprise/ แผนที่
63 159 29/06/2021 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ต.58 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร สมาคม จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเป็นฝีมือของผู้บกพร่องทางจิตและผู้ดูแลคนพิการ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสิ้นค้า และส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ | เป็็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยมีผู้เชี่ยวชาญและพ่อแม่ของคนพิการเป็นผู้มีส่่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งสมาคม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการทางจิตและครอบครัวในด้านการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ การจัดหางานให้กับคนพิการ และผู้ดูแล รวมถึงส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น นนทบุรี อนุมัติ https://http://www.amith.org แผนที่
64 16 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0465559000422 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน กาฬสินธุ์ อนุมัติ แผนที่
65 162 20/07/2021 บริษัท พัลซ์ สีลม จำกัด 0105560105944 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเสวนาของมหาวิทยาลัย งานประชุม จัดทำสื่อเผยแพร่ผ่าน Facebook เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการติดเชื้อ โดยทางบริษัทได้มีการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง และขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการในสถานพยาบาลทั่วไป โดยให้บริการตรวจเชื้อ HIV และ Syphilis ฟรีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการป้องกัน HIV/AIDs แก่มูลนิธิเพื่อนนักงานบริการ (SWING) กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.pulse-clinic.com/th/ แผนที่
66 163 13/08/2021 บริษัท พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม จำกัด 0325539000134 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ให้บริิการด้านสินเชื่อแก่กลุ่มสตรีออมทรัพย์ หรือสตรี ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำไปพัฒนาและลงทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอครอบครัว โดยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งเงินทุนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการประกอบอาชีพ ต่างๆ เช่น ทอผ้าไหม ร้านอาหาร การทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความยากจนของครอบครัวที่มีรายได้ต่ำในประเทศไทยและเพื่อให้อำนาจแก่สตรีผ่านโครงการกู้ยืมสู่ความยั่งยืน รวมถึงการอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีของกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่ สุรินทร์ อนุมัติ https://www.facebook.com/SEDCOMPANYTHAILAND แผนที่
67 164 13/08/2021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม 0573562000419 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ เรื่อง หมอกควันไฟป่าและผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับมือไฟป่า และการไม่ให้เกิดไฟป่าหรือให้เกิดน้อยที่สุด เพื่อการมีส่วนร่วมในชุมชนในการแกไขปัญหาหมอกควันป่า จึงได้จัดทำApplication SMOKE WATCH เป็นเครื่องมือแสดงจุดความร้อนViirs และการแจ้งเตือนในจังหวัดเชียงราย ใช้แจ้งข้อมูลการเผาของชาวบ้านในชุมชน โดยจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น สถานที่ วัน เวลา รูปภาพ ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลผู้แจ้ง ซึ่งมี2รูปแบบคือ 1. แจ้งข้อมูลการเผา (แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ป่าไม้) และการแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นเบาะแส (แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจ) ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยทันที และข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูล และดำเนินโครงการในชื่อ ห้องเรียนสู้ฝุ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้การเกิดหมอกควันและไฟป่าและการปฏิบัติตัวให้กับนักเรียน ป.1-6 ในโรงเรียนต้นแบบ 3 จังหวัด ในภาคเหนือ เชียงราย อนุมัติ https://www.facebook.com/104072154990110/?ref=page_internal แผนที่
68 165 21/09/2021 บริษัท ส่งเสริมการศึกษา เพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105562108061 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น รวมถึงการจัดตั้งสถานเรียนรู้ จัดอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์หรือพืชพันธ์ุ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจ เช่น การปลูกโกโก้ กาแฟ สมุนไพร รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากจน ให้เข้าถึงการศึกษา กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://xn--43cbfb.com/ แผนที่
69 166 21/09/2021 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จ.1367 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร สมาคม จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน การส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่คนพิการทางสติปัญญา ร่วมถึงพิทักษ์สิทธิของคนพิการทางสติปัญญาทึ่พึงได้รับกฎหมาย | กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://apidth.business.site แผนที่
70 167 29/10/2021 บริษัท โรงสีข้าวแจ้งวัฒนะ จำกัด 0735557005467 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ผลิตข้าวสารโดยไม่ผ่านกระบวนการทางสารเคมี รับซื้อข้าวเปลือกจากชุมชนที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ รับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกร นครปฐม อนุมัติ แผนที่
71 169 29/10/2021 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ลป 68 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร มูลนิธิ บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็็นที่ปรึกษาและศูนย์กลางการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อประสานความร่วมมือกับชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมเป็นเจ้ของการพัฒนาชุมชนให้มีระบบอย่างยั่งยืน ลำปาง อนุมัติ แผนที่
72 17 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0625559000684 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตร การแปรรูป จัดจำหน่าย | และเพิ่มช่องทางการตลาด กำแพงเพชร อนุมัติ https://web.facebook.com/PRSKamphangphet แผนที่
73 170 29/10/2021 มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน กท 2218 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร มูลนิธิ บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์อบรมให้ความรู้ นวัตกรรมด้านพลังงาานให้กับชุมชน จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม ติดตั้งระบบผลิตพลังงานเพื่อการสื่อสารจากทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ลำปาง อนุมัติ แผนที่
74 171 29/10/2021 บริษัท รักจังฟาร์ม จำกัด 0305561000664 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เช่น พุดดิ้งเมล่อน ไวน์เมล่อนแดง น้ำสลัดครีมเมล่อน น้ำเมล่อนอัดเม็ด ฯลฯ จัดให้มีการจัดอบรมอบรมการปลูก การขาย การตลาด เมล่อน, พืชสมุนไพร ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัให้ความรู้เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมาจัดฝึกอบรมให้เกษตรเกษตรกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 500 คน รวมถึงจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สารอินทรีย์ไล่แมลง เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี นครราชสีมา อนุมัติ https://www.instagram.com/rakjangfarm/?hl=th แผนที่
75 172 29/10/2021 บริษัท อังกูร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105562041153 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรผสมผสานกับนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุตามธรรมชาติหรือพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำต้นที่เรียกว่า “ซังข้าว” ที่เหลือจากการเกี่ยวข้าวหรือพืชตระกูลหญ้า “ต้นกระจุด” ที่เหลือใช้จากงานหัตถกรรม นำมาพัฒนาเป็นหลอดดูด เพื่อลดการใช้หลอดพสาลติก ลดปริมาณขยะพลาสติก นอกจากนี้หลอดจากพืชเมื่อนำไปทิ้งแล้วสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทั้งบนดินและในน้ำ นำไปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ คลุมหน้าดินในการเพาะปลูก กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://rabbitgogreen.com/ แผนที่
76 173 15/11/2021 บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105562118504 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินธุุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย จึงได้พัฒนาตลาดซื้อขายออนไลน์คัดสรรสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ "jublaai.com" โดยรวมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยจากชุมชนทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.ppun.org แผนที่
77 174 15/11/2021 บริษัท ไบโอ แพลนท์ส รอว์ แม็ททีเรียล จำกัด 0105556141010 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชพลังงานสุวรรณภูมิ พืชพลังานรากแก้วโดยร่วมกับเกษตรกร ชุุมชน เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลและดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมกันการให้ความรู้และพัฒนาการแปรรูปพืชพลังงาน เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหารสัตว์ พัฒนาพลังงานทดแทนจากวัสดุของเหลือจากการเกษตรมาใช้แทนน้ำมัน ก๊าซหุ้งต้ม เป็นต้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
78 175 15/11/2021 บริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105562021055 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การสร้าง ทูตความสุข หรือ Happy Ambassadorคือภารกิจหลักของบริษัทฯ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ พัฒนาคนด้วยศาสตร์ LifeCoaching เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ นำทักษะไปส่งต่อความสุขให้กับบุคคลอื่นๆ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.facebook.com/Happy-Life-Happy-Thailand-1572731996204074/ แผนที่
79 176 17/11/2021 บริษัท เซอร์คิวล่าร์ จำกัด 0125560000239 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม นำสินค้าและเทคโนโลยี เฉพาะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้ยการออกแบบเครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานราคาถูก เพื่อเป็นประโยชน์กับภาคเกษตรกรรม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์ เครื่องจักรผลิตน้ำมันสังเคราะห์ ระบบจำหน่ายน้ำมันชุมชน ซึ่งเชื้อเพลิงสังเคราะห์สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องจักรการเกษตรได้เป็นอย่างดี และเป็นเชื้อเพลิงที่มีการผลิตต่ำ รวมถึงมีการจัดตั้งสถานีจำหน่ายน้ำมันชุมชน โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อใช้กับเครื่องจักรการเกษตรใน 3 วิสาหกิจชุมชน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จไป 1 ชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทนสู่ภาคการเกษตรสีชมพู จ.ขอนแก่น นนทบุรี อนุมัติ แผนที่
80 177 02/12/2021 บริษัท ปันฝัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105556043301 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้ความสำคัญและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายมีงานทำและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างคนทั่วไป เป็นสื่อกลางในการเปิดรับขอความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
81 178 20/12/2021 บริษัท พลังการเรียนรู้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105563025313 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ทำ Platform ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ครู เยาวชน ชุมชน สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาไทย รวมถึงทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคม จัดการประชุมระดมสมอง (Think tank) เป็นประจำทุกเดือน และการจัดเวทีใหญ่ Thailand Education partnership Forum (TEP) ประจำปี ซึ่งเป็นเวทีระดมสมองระดับประเทศ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป และเคริือข่ายต่างๆได้เข้ามาเสนอแนะทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทย และถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการทำงาน อีกทั้งยังยังมีการจัดกิจกรรม WorkShop เพื่อแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ และให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยกิจกรรมมีทั้งรูปแบบทั้ง Online และ offline กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
82 179 29/12/2021 บริษัท ศูนย์เรียนรู้สุขภาพองค์รวมเวชรักษ์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0465560000503 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดอบรมแพทย์แผนไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นการจรวจรักษาโรค การนวด การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร โดยอบรมหมอพื้นบ้านและ อสม.ในชุมชนให้สามารถดูแล รักษา ชาวบ้านได้อย่างถูกต้อง รวมถึงอบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ชาวบ้าน ผลิต แปรรูปออกมาเป็นสินค้าOTOP ส่งเสริมเกษตรกร ให้ทำเกษตรอินทรีย์ในการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ จัดคอร์สท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรและสุขภาพ กาฬสินธุ์ อนุมัติ แผนที่
83 18 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0405559002531 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้โดยการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ KKU 1 ส่งเสริมการเลี้ยงวัวเนิ้อ การปลูกข้าวกล้องอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน, | ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ KKU1 รับซื้อ ในราคารับประกัน แปรรูปไก่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ขอนแก่น อนุมัติ https://www.facebook.com/PracharathKhonkaen/ แผนที่
84 180 29/12/2021 บริษัท หุ่นไล่กา กรุ๊ป (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0915560000177 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ มุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการขายสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ สตูล อนุมัติ https://www.facebook.com/hunlaikagroup/ แผนที่
85 181 29/12/2021 บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0925562001359 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน อาหารทะเลปลอดภัย รับซื้อและเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงพื้นบ้านพัฒนาและและสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิ่งวแวดล้อม แปรรูปปลาอินทรีย์แดดเดียว ปลาเค็ม ตรัง อนุมัติ แผนที่
86 182 12/01/2022 บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด 0105559156026 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดกิจการอบรมและเป็นวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อมรับซื้อและจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสินค้าของชุมชนเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://http://greenstylethailand.com/ แผนที่
87 183 27/01/2022 บริษัท ไรท์วิววิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561084614 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสมอง พัฒนาสมาธิ ผ่านกิจกรรมดนตรีบำบัด การเล่นเปียโนหรือคีบอร์ด เพื่อเป็นการพัฒนา EQ ของเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก และผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า และลดภาวะสมาธิสั้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://http://www.bingo4brain.com แผนที่
88 184 27/01/2022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์ ไทร์บ คอฟฟี่ แอนด์ ที 0103555014110 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการปลูกกาแฟอินทรีย์ และส่งเสริมการทำกาแฟเคมีเป็นกาแฟออแกนิค เชียงราย อนุมัติ https://www.yoddoikafaedoichaang.com/shop/ แผนที่
89 185 27/01/2022 บริษัท สารพัดสรรพศิลป์ จำกัด 0105559197873 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น โดยกิจการจะเข้าไปช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำปรึกษา ในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือ รวมทั้งจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
90 186 27/01/2022 บริษัท กรีน คอมมูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด 0525560000570 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการด้านที่พัก อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 11 แห่ง อาทิ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ลำปาง อนุมัติ แผนที่
91 187 15/02/2022 บริษัท วินกูลฟิล์ม จำกัด 0105556089310 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร โดยมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการติดฟิล์ม โดยกำไรจากการประกอบกิจการจะนำไปบริจาคในรูปแบบของการติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้แก่หน่วยงานที่ขาดแคลน เช่น โรงเรียน วัด สถานพยาบาล เป็นต้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
92 188 28/09/2022 บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0205563034605 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาสินค้าและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเช่น การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดพื้น ขนมทองม้วนรสต่างๆ กะทิ ทุเรียน ทอพรมเช็ดเท้า ทำกระเป๋า เป็นต้น โดยส่งเสริมการจ้างงานแก่ ผู้พิการทางออทิสติก ผู้พิการทางสติปัญญา ผู้พิการทางด้านร่างกาย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีในชุมชน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้ทำงานตามความถนัด ตามความสามารถ สามารถดำรงเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน ชลบุรี อนุมัติ แผนที่
93 189 28/02/2022 บริษัท หยดตาล จำกัด 0105563105431 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน และวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านปรก จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการผลิตน้ำตาลดอกมะพร้าวแบบดั้งเดิม เพื่อรักษาคุณภาพและพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
94 19 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0225559001200 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน จันทบุรี อนุมัติ แผนที่
95 190 16/03/2022 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0845559009957 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมสินค้าการเกษตร มะพร้าว เงาะ | ส่งเสริมการจัดหาการตลาด สุราษฎร์ธานี อนุมัติ แผนที่
96 191 31/03/2022 บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด 0125560023832 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการเพาะบ่มผู้ที่สนใจหรือมีความตั้งใจริเริ่มในการทำโครงการเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคมและให้คำปรึกษา สนับสนุนในองค์ความรู้ และเครื่องมือ และการสนับสนุนในการเพาะบ่มในการโครงการหรือกิจการ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.schoolofchangemakers.com/ แผนที่
97 192 04/04/2022 บริษัท ฟาร์มรักษ์ ฟอร์เอฟเวอร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0115559027056 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มปู และ กาแฟอินทรีย์ สมุทรปราการ อนุมัติ แผนที่
98 194 12/04/2022 บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0655560000722 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการค้าขายของเก่า ซื้อมาขายไป ซึ่งเศษวัสดุหรือของเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อการรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การนำมาเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน นอกจากนี้ได้จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านระบบการจัดการและเทคโนโลยี การกำจัดขยะอย่างครบวงวรให้กับประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พิษณุโลก อนุมัติ https://www.wongpanit.com แผนที่
99 195 06/05/2022 บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105560079307 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน มีการจ้างงานบุคคลออทิสติก ทั้งเป็นพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว มีการฝึกอาชีพ ฝึกอบรมกลุ่มผู้ปกครองในการประกอบอาชีพอิสระ | เพิ่มและฝึกฝนทักษะให้เด็กพิเศษมีความชำนาญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
100 196 20/05/2022 บริษัท วัน พิษณุโลก จำกัด 0655564000808 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน มีจุดมุ่งหมายหลัก ในการร่วมช่วยแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และความเหลื่อมล้ำในเวลาเดียวกัน โดยใช้กลไกความรู้และศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ ผสานกับความร่วมมือ และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ผนวกกับนวัตกรรม ให้สามารถสร้างผลกำไรจากรายได้หลักที่มาจากการช่วยจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนและบริการช่วยเหลือสังคม ทำให้เราสามารถดำเนินกิจการพึ่งพาเงินบริจาคน้อยที่สุด เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างยั่งยืน และมีการนำผลกำไรส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะถูกกลับไปลงทุนหมุนเวียน คืนให้กับชุมชนและสังคม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างผลสัมฤทธิ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม พิษณุโลก อนุมัติ https://www.facebook.com/onephitsanulokportal แผนที่
101 198 26/05/2022 บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด 0105564006614 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เชฟแคร์สร่วมมือกับเชฟชั้นนำ จำหน่ายอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยม ส่งเสริมโภชนาการที่ถูกต้อง และขายในราคาที่จับต้องได้ ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และ Modern Trade โดยนำกำไรจากการขาย 100% มาสมทบทุนโครงการเพื่อสังคม เช่น การบริจาคอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.chefcares.org แผนที่
102 199 26/05/2022 บริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด 0105563077631 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินกิจการค้าปลีก โดยเปิดร้านค้า จำหน่าย ยา อาหารทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ เวชสำอางค์ และของที่ระลึก โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 100% จะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มูลนิธิศิริราช กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.sirirajbrv.com แผนที่
103 2 15/11/2019 บริษัท สังคมดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105560090955 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้ โดยการฝึกอบรมด้านหัตถศิลป์ ดินประดิษฐ์ สอนปั้นโมเดลสินค้า เพื่อสร้างอาชีพ | กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์อื่นๆโดยไม่มีที่พักอาศัยซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น | กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
104 20 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0245559002567 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมตลาดประชารัฐ จำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้า | โอท็อป พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดการตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ฉะเชิงเทรา อนุมัติ แผนที่
105 200 31/05/2022 บริษัท กรีนเนอรี่ เอสอี จำกัด 0105562069708 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการด้านการสื่อสาร การจัดกิจกรรมและรับเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนำสื่อร่วมสมัยมาขับเคลื่อนสังคมผ่านข้อมูลความรู้ แนวคิด และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.greenery.com แผนที่
106 201 07/06/2022 มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร มูลนิธิ บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับบุคคล หรือ กิจการที่สนใจทำธุรกิจเพื่อสังคม ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
107 202 16/06/2022 บริษัท ไอเอ็มที กรุ๊ป จำกัด 0105557155146 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้ารายย่อย ร้านค้าภายในชุมชน และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://sproutstory.community/?fbclid=IwAR1GDyrnStN0J5XorA49BytojHm_VAkqE7UnWCdSJVy9a4iSxHygMtWoCsM แผนที่
108 203 27/06/2022 บริษัท เทียร่า ขันทอง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105559116458 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าจากธรรมชาติ งานหัตถกรรมที่เป็นฝีมือคนไทย ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน บรรจุภัณฑ์ สุพรรณบุรี อนุมัติ https://www.tiarakhanthong.org แผนที่
109 204 27/06/2022 บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ จำกัด 0105555141831 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ การพัฒนาสินค้า การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ เพื่อขับเคลื่อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
110 205 26/07/2022 บริษัท ระยอง พัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0215560004969 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการรับปรึกษาการทำธุรกิจแบบยั่งยืน การทำคาร์บอนต่ำ รวมถึงการพัฒนาเมือง พัฒนาเยาวชนโดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพลังพลเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนในจังหวัดระยอง ระยอง อนุมัติ https://www.rayongcity.dev/ แผนที่
111 206 26/07/2022 บริษัท ชาวนามหานคร จำกัด 0105563092339 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นศููนย์เรียนรู้ทางการเกษตร สืบสานและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วม บริการแปลงสาทิตสำหรับการทำการเกษตร มีการปรับปรุงคุณภาพดิน การปลูกพืชโดนไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
112 207 26/07/2022 บริษัท ซีด ทู ซัสเทน จำกัด 0845560011625 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ที่พัฒนาแนวคิด การพึ่งพาตนเองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมถึงมีการสร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกับนักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ อาหารสำหรับผู้ป่วยโรค NCDs ผู้ป่วยที่มีข้อควรระวังและจำกัดอาหารประเภทต่าง ๆ โดยให้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ในราคาที่จับต้องได้ และการดำเนินงานตามแนวทาง SDGs ข้อ 1,3,5,13, และ 17 สุราษฎร์ธานี อนุมัติ https://web.facebook.com/s2sselected แผนที่
113 208 25/08/2022 บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด 0125564013653 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการออกแบบ งานบริการ ดีไซน์สินค้าและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมให้หันมาสนใจประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้คนผ่านการใช้วัสดุเหลือใช้รอบๆตัว นนทบุรี อนุมัติ https://http://wishulada-art.com/ แผนที่
114 209 25/08/2022 บริษัท วิสาหกิจแนวหน้าเพื่อสังคม จำกัด 0105563164453 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน อบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้สนใจเรียนรู้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนโมเดล โคก หนอง นา ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลจากองค์กรต่าง ๆ เปิดให้ศึกษาดูงานให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และการจำหน่ายผลิตผลราคาถูก กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
115 21 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0205559029368 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ | รายได้ของชุมชน ชลบุรี อนุมัติ แผนที่
116 210 25/08/2022 บริษัท ช่างศิลป์ไทย จำกัด 0123545000515 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตัดผ้า เย็บผ้า การจัดรูปแบบ ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีกิจกรรม และวิชาชีพติดตัวเพื่อใช้ในการสมัครงานหรือเปิดกิจการเป็นของตนเอง และผู้ต้องขังจะได้รับรายได้จากค่าตัดเย็บโดยจะได้รับเงินเดือนเมื่อพ้นโทษ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
117 211 25/08/2022 บริษัท กรีนเทค อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด 0105560205426 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการให้ความรู้แก่เกษตรกร ชาวบ้าน ชาวสวน รวมถึงสนับสนุนการการจ้างงานเกษตรกร กลุ่มผู้ด้อยโอกาส การแปรรูปของสินค้าชุมชน ส่งเสริมการจัดทำร้านค้าเกษตรกรออนไลน์ เพื่อให้มีการสั่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
118 212 30/09/2022 บริษัท ทูลมอโร จำกัด 0125557010831 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน วิจัย วางกลยุทธ์ ออกแบบสื่อ หรือออกแบบกิจกรรม เพื่อทำลายความเชื่อผิดๆ และปรับความคิด “ชุดใหม่” อย่างมีมิติผ่าน กระบวนการสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และสังคมให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้านเด็ก ครอบครัว สังคม และพัฒนาชุมชน นนทบุรี อนุมัติ https://www.toolmorrow.com แผนที่
119 213 30/09/2022 บริษัท สืบสานหัตถกรรมไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105563106500 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ประกอบกิจการการผลิตและรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย โดยเน้นการจ้างงานผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังมีอาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
120 214 30/09/2022 บริษัท โอพีพีวาย จำกัด 0105563000485 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการด้านการจัดฝึกอบรม การจัดสัมมนา การจัดทำเวิร์คช็อป (Workshop) การจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเพื่อประโยชน์ของ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ป่วย ผู้พ้นโทษ หรือผู้ด้อยโอกาสอื่น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.happyoppy.com แผนที่
121 215 30/09/2022 บริษัท กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม จำกัด 0205560016053 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน กินอยู่ดี แพลตฟอร์ม เป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย การบริโภคตามหลักโภชนาการ การตรวจคัดกรองและการรักษาโรค การดูแลสุขภาพองค์รวม การเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินชีวิตที่ดี ที่มีความสัมพันธ์ส่งเสริมกันในเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งมอบคุณค่าร่วมกันให้กับกิจการและสังคม ทั้ง ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้ใช้ปลายทางหรือลูกค้า | ชลบุรี อนุมัติ https://www.kydse.com แผนที่
122 216 30/09/2022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมชาติศึกษา 0103564002625 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้บริการการฝึกอบรม / การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อถูกทำลาย ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
123 217 30/09/2022 บริษัท อัตถจริยา จำกัด 0105562156830 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้บริการด้านวิชาการและปฏิบัติการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเด็น 1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูก และ 2) การกักเก็บคาร์บอนพื้นที่ป่าไม้/พื้นที่สีเขียว รวมถึงการพัฒนาสินค้าเกษตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับชุมชนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
124 218 30/09/2022 บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105563147770 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้บริการจัดฝึกอบรมนักเรียนหรือบุคลากร ทางด้าน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ร่วมกันและทำงานเป็นทีม พื้นฐานการคิดเป็นระบบ พื้นฐานการสร้างนวัตกรรมระบบดิจิตอล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างนวัตกร และนักเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการ ให้บริการที่ปรึกษาการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ Digital Fabrication Learning หรือการเรียนรู้ผ่านการสร้างนวัตกรรม และที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน Leadership, Collective Leadership และ Compassion กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
125 219 30/09/2022 บริษัท ออร์แกนิคพะเยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0565563000538 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจการการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมSDGsPGS ของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา เป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายผลผลิตให้แก่สมาชิกเกษตรกร ที่ไม่มีที่จำหน่ายผลผลิต และช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งความรู้ และการฝึกอบรม ทั้งการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ และด้านการตลาด พะเยา อนุมัติ แผนที่
126 22 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0185559000450 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวา การปลูกข้าว การแปรรูป เพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนากลุ่มผู้ทอผ้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ชัยนาท อนุมัติ https://www.facebook.com/PrsChainat แผนที่
127 220 30/09/2022 บริษัท ซันโซทรีส์ เอสอี จำกัด 0105564103741 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นแรงส่งให้เกิดการกลับมาสู่บ้านเกิดของเหล่าเยาวชนและนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนจากการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ และยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของซันโซทรีส์และชุมชน ในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมซันโซทรีส์ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเน้นการสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
128 221 30/09/2022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี 0503564004829 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มกิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริม ผลักดันพื้นที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นพื้นที่ปลอดการเผา ลดปัญหาหมอกควัน สารเคมี และเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ดำเนินงาน โดยกลุ่มกิจการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงส่งเสริม รับรองควบคุมคุณภาพพื้นที่ ผลผลิต พร้อมทั้งสื่อสาร จัดทำการตลาด จำหน่ายผลผลิต ปัจจุบันนำร่องพื้นที่2จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน ผลจากการชักชวนร่วมทำงานกับพื้นที่ทำให้ชาวบ้าน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและกลุ่มกิจการเกิดรายได้ เกิดผลผลิตไร้ควัน ไร้สารเคมี เกิดขึ้นมากมาย เช่น ผลผลิตจากข้าว ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ และที่สำคัญเกิดพื้นที่ลดการเผาซึ่งในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาหมอกควัน อีกทั้งยังเกิดพื้นที่ที่สีเขียวพื้นที่ป่าเกิดเพิ่มมากขึ้น เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
129 222 30/09/2022 บริษัท ดาวเอธธิคอลกิ๊ฟส์ จำกัด 0505563010843 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน การออกแบบและผลิตสินค้าทำด้วยมือ (Products Handmade) ประเภทต่างๆ อาทิ เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สำหรับการตกแต่งห้อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยดำเนินการแบบภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ(B2B) และภาคธุรกิจกับผู้บริโภค(B2C) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ผลิตของเราคือกลุ่มผู้หญิงเปราะบางที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนแออัด และแคมป์งานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุดิบที่ใช้เน้นการใช้วัสดุในท้องถิ่น กำไรหลังจากหักเงินสำรองจะนำไปสมทบทุนในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆและครอบครัวโดยผ่านโครงการของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เชียงใหม่ อนุมัติ https://daoethicalgifts.com แผนที่
130 223 30/09/2022 บริษัท เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำกัด 0105564078453 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดทำกิจกรรมและผลิตสินค้าจากผลงานสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์เพื่อจำหน่าย รวมถึงนำผลงานไปออกแบบเพิ่มมูลค่า หารายได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน กลุ่มชุมชนในพื้นที่ องค์กรการกุศล กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
131 224 30/09/2022 บริษัท เอลิป สตูดิโอ จำกัด 0105562010665 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ส่งเสริมการตลาด การผลิตและจำหน่ายทางการเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป ศูนย์คัดแยก และบรรจุภัณฑ์ สินค้าการเปลี่ยนกรรมวิธีการปลูกสินค้าทางการเกษตรดั้งเดิมจากเคมีไปสู่อินทรีย์ รวมถึงการจ้างงานเกษตรกรในชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
132 225 30/09/2022 บริษัท สินไซโมเดล จำกัด 0405563003155 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง ขอนแก่น อนุมัติ แผนที่
133 226 07/12/2022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สานฝัน 1982 0503557002522 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงการศึกษา เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร เยาวชน คนในชุมชน พร้อมทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน(e-book)/(e-learning) ซึ่งมีการถอดบทเรียนจากการทดลองและการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจ สุพรรณบุรี อนุมัติ https://www.sanfun1982.com แผนที่
134 227 07/12/2022 บริษัท ไทยเอ็มไอซี จำกัด 0105564129295 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน วิจัยพัฒนาออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลแก่โรงพยาบาลและผู้ใช้อื่นๆ ทั่วประเทศในราคาประหยัด โดยเน้นใช้วัสดุชิ้นส่วนที่หาได้ในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า โดยนำผลกำไรทั้งหมดที่ได้ไปต่อยอดการทำวิจัยพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ประเภทที่ยังขาดแคลน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
135 228 09/01/2023 บริษัท เสน่ห์บางลำพู จำกัด 0105563108618 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนย่านบางลำพู เขตพระนคร เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
136 229 09/01/2023 บริษัท ซี.เอ.ไอ.(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0105562027053 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการให้บริการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศให้ดำเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ถูกต้องอย่างมั่นคงยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://http://www.c-asean.org/ แผนที่
137 23 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0365559000571 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน ชัยภูมิ อนุมัติ แผนที่
138 230 09/01/2023 บริษัท แลนด์ แอนด์ ฟอเรสท์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105563180548 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รับพัฒนาคน พื้นที่ และ ทำการตลาดสินค้าเกษตรปลอดสาร สู่สังคม และ เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาที่ดิน แนว โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรผสมผสาน สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืนโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็นการรวมกลุ่มกัน ของ คนที่เข้าอบรม "การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ที่มาบเอื้อง โดยทุกคนได้มีการออกแบบและ พัฒนาในพื้นที่ของตนเอง และพัฒนาอบรมเป็นครูพาทำ เพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มชุมชนและเกษตรกรทั่วไป ที่สนใจในการทำเกษตรกรแบบพอเพียง และ รับเป็นที่ปรึกษา ในการออกแบบ และ การขุดแนวโคก หนองนา ปัจจุบันนี้ ได้มีโครงการร่วมกับหน่วยรัฐและกลุ่มประชาชนแล้ว กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
139 231 23/01/2023 บริษัท อัตลักษณ์ จำกัด 0395562000439 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน กิจการรับผลิต ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตโดยแรงงานด้อยโอกาสในสังคม อาทิ แม่เลี้ยงเดี่ยว เด็กและเยาวชนผู้หลงผิด ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี ตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ รวมถึงบริการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะประสบการณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น หนองบัวลำภู อนุมัติ แผนที่
140 232 23/01/2023 บริษัท ไอ ดู สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด 0105561144790 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เป้นการบริการให้ระหว่างเกษตรและผู้ซื้อสินค้าได้มีการซื้อขายกันโดยผ่านระบบออนไลน์(เน้นการให้บริการ ไม่ได้จำหน่ายสินค้าเป็นหลัก) กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://web.facebook.com/groups/letshelpfarmers แผนที่
141 233 23/01/2023 บริษัท สงขลาเฮอริเทจ จำกัด 0905562006156 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การออกแบบพัฒนาเมืองเพื่อการอนุรักษ์ เป็นธุรกิจเพื่อสังคมดำเนินการด้านการออกแบบ ซ่อมแซมอาคารเก่า หรืออาคารใหม่ ตามแนวทางการอนุรักษ์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยดำเนินการร่วมกับทางภาครัฐและภาคเอกชน ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความน่าสนใจ เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเชิงวิจัยและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการออกแบบ และร้านค้าขายของฝากของที่ระลึกชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเมืองเก่าสงขลา | สงขลา อนุมัติ https://www.facebook.com/SongkhlaHeritageCompany แผนที่
142 234 24/02/2023 บริษัท ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี จำกัด 0115563003506 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้คำปรึกษาและบริการด้านบัญชี ภาษีอากร รวมถึงออกแบบกระบวนการทำงานและการทำบัญชีโดยใช้เครื่องมือดิจิตอล ตลอดจนบริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบ Ecosystem เพื่อสนับสนุนการจัดการงานหลังบ้านของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล และจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน สมุทรปราการ อนุมัติ แผนที่
143 235 24/02/2023 บริษัท อัจฉริยะศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105562017546 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
144 236 24/02/2023 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจพัฒนาชุมชนยั่งยืน 0523564001986 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน จัดตั้งและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ลำปาง อนุมัติ แผนที่
145 237 24/02/2023 บริษัท ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 0105562204095 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.natnara-travel.com/ แผนที่
146 238 28/03/2023 บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด 0105563143952 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัทคะตะลิสต์ฯ ดำเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ประชาสังคม ท้องถิ่น และ ภาคเอกชน ในเรื่อง สวัสดิภาพสัตว์ และอาหารปลอดภัย กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
147 239 28/03/2023 บริษัท แอคเซลเลเรท คอมมูนิตี้ เทคโนโลยี จำกัด 0505564005134 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริษัท แอคเซอลเลท คอมมูนิตี้ เทคโลโลยี จำกัด (ACTSE) จัดตั้งขึ้นโดยเพื่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้บริษัท ยังมีเป้าหมายในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศโดยการนำข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนให้เกิดการยุติปัญหาการระบาดด้านสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย เชียงใหม่ อนุมัติ https://http://www.actse.co.th แผนที่
148 24 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0865559000402 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายสินค้าโอท็อป จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย | หาช่องทางการตลาด ชุมพร อนุมัติ https://www.facebook.com/socialenterprisechumphon แผนที่
149 240 28/03/2023 บริษัท วงษ์พาณิชย์ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด 0145558003374 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริษัท วงษ์พาณิชย์ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทที่รับออกแบบและติดตั้งระบบการคัดแยกขยะแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะท้ังขยะทั่วไป ขยะอันตรายและแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (RDF) พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ แผนที่
150 241 28/03/2023 บริษัท วัฒนชัย 2019 จำกัด 0145562000660 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การเก็บรวบรวมเศษวัสดุเพื่อการรีไซเคิล แบบซื้อมาขายไป ซึ่งเป็นเศษวัสดุที่สามรถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปจนถึงวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน พิษณุโลก อนุมัติ แผนที่
151 242 28/03/2023 บริษัท แคนนาฟลาวเวอร์ จำกัด 0105563065609 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริการ (เน้นการให้บริการ ไม่ได้จำหน่ายสินค้าเป็นหลัก) อุปกรณ์บริการจัดการขยะอินทรีย์เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลังงาน เทคโนโลยีสะอาด และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
152 243 19/04/2023 บริษัท โกร อีโควิลเลจ เขาใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0125558005687 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้านการตลาด รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ อบรมการจัดการพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำผลกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจการหรือเพื่อใช้ประโยชน์ของสังคม นครราชสีมา อนุมัติ แผนที่
153 244 08/05/2023 บริษัท ฟองเมฆ จำกัด 0125562009730 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลน์ โดยเน้นสื่อดิจิทัลในรูปแบบวิดีโอ สำหรับเสริมสร้างทักษะให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มคนทำงานภาคประชาสังคม จัดWork shop ให้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ และภาพยนต์สั้น รวมถึงการรณรงค์การใช้เกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตความปลอดภัยในเด็กร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาลัยมหิดล นนทบุรี อนุมัติ แผนที่
154 245 08/05/2023 บริษัท รินธรรม จำกัด 0105562183969 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับธรรมะและการพัฒนาชีวิต การจัดอบรม ค่ายพักแรมที่เกี่ยวกับธรรมะ พร้อมทั้งรับพิมพ์ จัดส่งหนังสือและเปิดให้ผู้ที่สนใจสมทบทุนพิมพ์หนังสือเพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงาน องค์กร สาธารณะต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนำไปสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://http://www.rindhamma.com/ แผนที่
155 246 08/05/2023 สมาคมคนพิการอำเภอนาหมื่น 1/2555 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร สมาคม จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา พิทักษ์สิทธิ รวมถึงแนะแนวทางการเข้าถึงสิทธิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งช่วยเหลือคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในการสนับสนุนอาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีงานทำ มีอาชีพ และรายได้ น่าน อนุมัติ แผนที่
156 247 08/05/2023 บริษัท สุจริตไทย จำกัด 0105559039798 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความสุจริตในสังคมและการทำงาน ในระดับบุคคล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร บทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในปัญหาทุจริตคอรัปชั่น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://WWW.THAIHONESTY.ORG แผนที่
157 248 22/05/2023 บริษัท ไทยเบิ้งโคกสลุง จำกัด 0165564001761 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการจัดอบรม สัมมนา การจัดการท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชน การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึกที่สะท้อนลักษณะของชุมชน บ้านโคกสลุง เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบิ้งที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตของคนในชุมชน ต่อยอดธุรกิจทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ลพบุรี อนุมัติ https://www.thaibuengkhoksalung.com แผนที่
158 249 22/05/2023 สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย 16/2554 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร สมาคม บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปในประเทศไทยเกี่ยวกับบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ,ผู้มีแนวโน้มจะพิการและผู้ดูแลรวมถึงเป็นศูนย์ประสานการเงินการลงทุนสิทธิประโยชน์ให้กับองค์กรคนพิการและผู้สนับสนุนองค์กร ชลบุรี อนุมัติ https://Thaidyslexia.com แผนที่
159 25 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0575559002351 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ | ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เชียงราย อนุมัติ แผนที่
160 250 20/06/2023 บริษัท สามพิม จำกัด 0105547044651 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ประกอบธุุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า จัดทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
161 251 20/06/2023 บริษัท สุขภาพ ปลอดภัย จำกัด 0245565001461 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รวมถึงมีการจำหน่ายและผลิตอาหารสุขภาพ ฉะเชิงเทรา อนุมัติ แผนที่
162 252 20/06/2023 บริษัท เพลินไพร ออร์แกนิค จำกัด 0365565000588 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ ชัยภูมิ อนุมัติ https://plearnpraiorganic@gmail.com แผนที่
163 253 20/06/2023 บริษัท เฮลทีเอิร์ธ จำกัด 0105565058391 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสุนัข แมวจรจัด และสัตว์อื่นที่ขาดสวัสดิภาพที่ดี เพื่อยกระดับ ส่งเสริมสิทธิในสัตว์ จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสัตว์พิการ พร้อมที่พักอาศัย สร้างสถานที่ปลอดภัยให้สุนัขและสัตว์อื่น ๆ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
164 254 30/06/2023 บริษัท สมาร์ท แอสซิสทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด 0305564001076 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเหลือคนพิการขึ้นเอง เช่น ไม้เท้าอัจฉริยะ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับคนตาบอด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและวิธีใช้งานสำหรับคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการฝึกอาชีพ พัฒนาชุดฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับฝึกอ่าน เขียน ให้คนตาบอด นครราชสีมา อนุมัติ แผนที่
165 255 30/06/2023 บริษัท ออทิสติกสกลนครวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0475563000369 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ดำเนินการร่วมกับชมนมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.สกลนคร โดยเน้นการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพการเกษตรแบบครบวงจร รวมถึงพัฒนาบุคคลออทิสติกให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ส่งเสริมการแปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น สกลนคร อนุมัติ แผนที่
166 256 30/06/2023 บริษัท ทะเลจร เอสอี จำกัด 0945563000291 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการนำวัสดุที่เหลือทิ้งจากทะเล นำมารีไซเคิลใหม่ โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำมามอบให้กับขาวบ้านกลุ่มแม่บ้านตายัง ส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรม ปัตตานี อนุมัติ https://http://Tlejourn.org/ แผนที่
167 257 30/06/2023 บริษัท อะแกรนิค เวิร์ลด์ จำกัด 0105557084354 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์และจ้างงานเกษตรกรในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีการดำเนินร่วมกับปชร.เพชรบูรณ์ ในโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง แก้ปัญหาประชาชนด้านอาชีพและรายได้ รวมถึงมีการดำเนินงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนมหาชนวัลเลย์ ในการปลูกพืชสมุนไพร เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล การแปรรูป เป็นต้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
168 258 30/06/2023 บริษัท อีเนอจีส จำกัด 0105556015693 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง พร้อมทั้งโยงธึรกิจการค้า สินค้าและบริการท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
169 259 09/08/2023 บริษัท ณัฐนารา บีซีจี โซลูชั่น จำกัด 0105557133134 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจรับบริการเป็นที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์องค์กรเป็น BCG ธุรกิจโรงแรมสีเขียว รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน โฮมเสตย์สีเขียว เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
170 26 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0505559005377 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
171 260 21/08/2023 บริษัท ชูมณี จำกัด 0105564054414 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ให้บริการฝาก ซัก อบ พับ โดยร่วมกับร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry โดยเน้นการจ้างงานสตรีสูงวัยที่ด้อยโอกาสในการทำงาน มาเป็นพนักงานประจำที่ร้าน และนำผ้าของลุกค้าเข้าเครื่องซัก เครื่องอบ และนำออกมาพับรอลูกค้า โดยมีค่าบริการ 40 บาท ทั้งนี้ได้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาในโครงการ สดชื่นสถาน เน้นการจ้างงานในกลุ่มจ้างงานเข้ามาทำงานในโครงการและรถซักผ้าเครื่องที่เป็นต้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
172 261 21/08/2023 บริษัท ยกกำลังสุข จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการพัฒนาสินค้า แบรนด์ ให้กับชุมชน พร้อมทั้งหาช่องทางการตลาดให้กับชุมชน รวมถึงสั่งทำ ผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคม การเผยแพร่สื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น พร้อมทั้งงานบริการวิชาการ พัฒนาเสริมศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง รวมถึงคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมเสริมสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ กระบี่ อนุมัติ แผนที่
173 262 21/08/2023 สมาคมคนพิการปทุมธานี 38/2547 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร สมาคม จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อสิทธิและโอกาสความเสมอภาคของคนพิการ สนับสนุนการทำเกษตร ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ และคนในชุมชน มีรายได้ มีอาชีพ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยชื่อ "ฟาร์มสามารถคนสามารถ" ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
174 263 21/08/2023 บริษัท ไทยกรีนเฮลท์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105560169349 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร รวมถึงรับจัดอบรมความรู้เรื่องเกษตรอินทรย์ โดยมีการจัดตั้งสวนอิงฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้สุขภาพสีเขียว พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมโครงการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสุขภาพสีเขียว ในจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการโคราชเมืองต้นแบบ โดยสอนการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเองในรูปแบบการลงงมือทำจริงให้กับนักเรียน ตั้งแต่การปลูกพืชแบบปลอดสาร รวมไปถึงการปรุงอาหารสดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยนักเรียนจะเป็นผู้ปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต นครราชสีมา อนุมัติ https://ไม่มีเว๊บไซต์ แผนที่
175 264 06/09/2023 บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำกัด 0105550126965 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา ส่งเสริมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในการปลูกพืชทางการเกษตร กิจกรรม Zero Waste เป็นต้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
176 265 06/09/2023 บริษัท ธงชัย คอนซัลแทนซี เซอร์วิสเซส จำกัด 0505562001131 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ประกอบกิจการดำเนินการอบรม จัดงานท่องเที่ยวตามประเพณี รวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรกรรม เช่น การดำนา เก็บเกี่ยวผลผลิต กับกลุ่มอาชีพเกษตรกร เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
177 266 06/09/2023 บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซคลิ่ง จำกัด 0145558003366 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการซื้อขาย รวบรวม คัดแยกวัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะเชิงธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการคัดแยกขยะระดับชุมชน พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ https://www.wongpanit.com แผนที่
178 267 28/09/2023 บริษัท ปสิทธิเม จำกัด 0115561023771 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนด้อยโอกาสทางสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ หรือผลิตสื่อที่มีเนื้อหาการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือคนพิการ เพื่อสร้างความตระหนักของสังคมในการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือคนพิการ สมุทรปราการ อนุมัติ แผนที่
179 268 28/09/2023 บริษัท ทรีนิตี้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105547119147 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการฝึกอบรม ให้คำแนะนำ ธุรกิจแก่ชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว โดยส่งเสริมกลุ่มเกษตกร วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่วังน้ำเขียวที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังมีโครงการสวนสวยด้วยมือเรา โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
180 269 28/09/2023 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีที คอมเมอร์เชียล แอฟแฟร์ 0523556001271 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รับซื้ื้อผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผักผลไม้ปลอดสาร จากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ม่านเหนือ โดยนำมาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมีการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น การทำข้าวหมาก ขนมท้องถิ่น น้ำพริกต่าง ๆ รวมทั้งประกอบกิจการภายใต้โมเดล BCG ลำปาง อนุมัติ แผนที่
181 27 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0925559000991 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน ตรัง อนุมัติ แผนที่
182 270 28/09/2023 บริษัท อาศรมพลังงานวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0305562005805 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้ความรู้เผยแพร่เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เครื่องสำอางค์สมุนไพร อาหารอินทรีย์ น้ำส้มควันไม้และน้ำหมักจุรินทรีย์ท้องถิ่น ส่งเสริมการจ้างงานแก่สมาชิกเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านหนองฟ่านและโคกขามในการผลิตสินค้าชุมชน นครราชสีมา อนุมัติ แผนที่
183 271 12/10/2023 บริษัท อัส-โลเคิลส์ จำกัด 0905565001511 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว สงขลา อนุมัติ แผนที่
184 272 12/10/2023 บริษัท ไทยคอนเซนท์ จำกัด 0505564001333 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการจัดอบรม การทำสื่อที่เป็นประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสอนทำแผนธุรกิจแบบครบวงวร การทำธุรกิจเพื่อสังคม เป็นต้น เชียงใหม่ อนุมัติ https://www.thaiconsent.in.th/socialenterprise/ แผนที่
185 273 12/10/2023 บริษัท ซะกาต(ไทยแลนด์) จำกัด 0945565000582 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการแพลตฟอร์มระบบซะกาด เพื่อส่งต่อกิจกรรมการแจกจ่ายสวัสดิการซะกาต เพื่อลดความเลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนในสังคม ปัตตานี อนุมัติ https://zakatthailand.com/ แผนที่
186 274 12/10/2023 บริษัท เจริญทรัพย์ 2022 จำกัด 0655565000861 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้ความรูู้และสร้างอาชีพกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดนมีการจัดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงอาชีพในครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะให้กับคนในชุมชน และตามโรงเรียน พิษณุโลก อนุมัติ แผนที่
187 275 08/11/2023 บริษัท ศรีสยามหัตถศิลป์ จำกัด 0145563004286 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้บริการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับโทษอยู่ในกรมราชทัณฑ์สถานในการตัดเย็บชุดต่างๆ ตามออร์เดอร์ โดยผู้ต้องขังจะได้รับค่าตอบแทนหรือรายได้ระหว่างฝึกวิชาชีพในเรือนจำ พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ แผนที่
188 276 08/11/2023 บริษัท ไพศาลทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 0735565000614 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการพัฒนาทักษะให้กับคนที่มีรายได้น้อย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นเจ้าของกิจการตนเองโดยจัดการบริการการอบรมเปิดร้านกาแฟ / อบรมชงเครื่องดื่ม ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะมีการอบรมเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงการส่งเสริมผลผลิตจากเกษตรกร นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าทางการเกษตร เช่น แกนกล้วยทอดแปรรูป ตะไคร้ตากแห้งนำมาทำเป็นเครื่องดื่ม การปลูกผักสลัดต่าง ๆ เป็นต้น นครปฐม อนุมัติ แผนที่
189 277 08/11/2023 บริษัท ธัญยมัย จำกัด 0205560005361 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบจากสินค้าวัสดุเหลือใช้ เช่น เศษผ้า เศษเหล็ก โดยนำกลับมาอัพไซเคิล และเน้นการจ้างงงานคนพิการ กลุ่มแม่บ้านในชุมชน รวมถึงกลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรที่ว่างจากการเก็บเกี่ยว ผลิตภัณฑ์ที่อัพไซเคิล ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ตะกร้าสาน ผ้าปูที่นอน สินค้าเครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น ชลบุรี อนุมัติ แผนที่
190 278 01/12/2023 บริษัท ซีโร่ เวสท์ โยโล จำกัด 0105561050949 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ที่ปรึกษาด้านการจัดการขยะ พร้อมทั้งนำวัสดุเหลือใช้นำมาแปรสภาพและกลับมาใช้ใหม่รวมถึง การจ้างงานคนในชุมชนในการคัดแยกขยะ จ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุไทรน้อย และผลิตชิ้นงานอัพไซเคิลจากพลาสติกมูลค่าต่ำ ให้แบรนด์ ภิพัชรา เช่น เสื้อ กระเป๋า เป็นต้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
191 279 01/12/2023 บริษัท ไทยปราณีตศิลป์ จำกัด 0135563015741 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ดำเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแบบ โดยเน้นการฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้มีอาชีพและทักษะการประกอบอาชีพ โดยกิจการจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ อุปกรณ์การเย็บรวมถึงผู้ชำนาญการมาฝึกสอน ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
192 28 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0235559000505 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตราด อนุมัติ แผนที่
193 280 01/12/2023 บริษัท เชียงใหม่เป็นอยู่ดี จำกัด 0125563034533 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการ Wellness center หรือศูนย์สุขภาพและการพักผ่อนอมราวดี ประกอบด้วยอาหารมังสวิรัติ สปาและบริการเพื่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
194 281 19/01/2024 บริษัท สฤก จำกัด 0105563139581 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน มุ่งยกระดับเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดีและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งเชื่อมเครือข่ายให้เกิดผลลัพธ์ทางบวกใน3มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล้อม มิติทางสังคม กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
195 282 19/01/2024 บริษัท โซลาร์ แอนด์ วิน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0575563002344 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงใน จ.นครราชสีมา เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ทักษะ อาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ โดยบริษัทฯ จัดหาผู้ฝึกสอน วัตถุดิบต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบการผลิตแบบทุกขั้นตอน เชียงราย อนุมัติ แผนที่
196 283 31/01/2024 บริษัท ความหวังเพื่อคนพิการ จำกัด 0105557116850 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน มุ่งเน้นสนับสนุนผู้พิการ และช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถทำงานได้ ส่งเสริมให้พึ่งพาตนเอง การมีรายได้ โดยจัดสรรงาน และสร้างงานกับผู้พิการทุกประเภท กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.หางานคนพิการ.com แผนที่
197 284 20/02/2024 บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด 0105563010111 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้ความรู้ด้านการแปลงเศษอาหารเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ อบรมเกษตรอินทรีย์ในเมืองบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่องค์กรต่างๆ และออกแบบระบบกำจัดขยะเศษอาหารให้องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://bangkokrooftopfarming.com แผนที่
198 285 20/02/2024 บริษัท กรีน โซลาร์ เอจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0505563017503 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ประกอบกิจการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อแก้ปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เชียงใหม่ อนุมัติ แผนที่
199 286 07/03/2024 บริษัท อาร์เคเดียน อีโค จำกัด 0105563157546 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจเปลี่ยนนำเสียเป็นน้ำใส สร้างการฟื้นฟูระบบนิเวศแก่ชุมชนและประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดโครงการ Road Show ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อลดค่าไฟฟ้าผู้ประกอบการโรงงาน พร้อมทั้งดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.arcadianeco.com แผนที่
200 287 19/01/2024 บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด 0405558000135 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม ขอนแก่น อนุมัติ แผนที่
201 288 07/03/2024 บริษัท สไมล์ ไนส์ เดนทัล จำกัด 0105565138778 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินกิจการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการแก่ชุมชน หรือสถานสงเคราะห์ หน่วยงานดูแลผู้ด้อยโอกาส ในการตรวจสุขภาพฟัน เพื่อให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงการบริการทันตกรรม_ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
202 289 29/03/2024 บริษัท เมล็ดพันธุ์สาธารณะ จำกัด 0315565002017 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมการเพาะปลูก การเก็บและรักษาเมล็ดพันธ์ บุรีรัมย์ อนุมัติ แผนที่
203 29 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0635559001028 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตร แปรรูปผลิตภันฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชน ตาก อนุมัติ https://www.facebook.com/prs.TakSE แผนที่
204 290 27/03/2024 บริษัท เลิร์นดู จำกัด 0105566033007 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ทำ Platform ด้านการเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจ ชูจุดเด่นเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ซึ่งจะให้เข้าไปเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์จากแต่ละชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.learndo.club แผนที่
205 291 29/03/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาววัง คลังอาหาร 0343565002970 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเพาะกล้าไม้ ส่งเสริมการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความรู้ด้านศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางในชุมชน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ให้ความรู้ด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อุบลราชธานี อนุมัติ แผนที่
206 292 29/03/2024 บริษัท อาร์อี เจเนอเรชั่น จำกัด 0105565063042 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน สร้างการเข้าถึงการติดโซล่าเซลล์ของชุมชนและสร้างงานให้แก่ช่างในท้องถิ่นอย่างน้อย 100 คนโดยนำกำไรมาลงทุนในกิจการและชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.regeneration.co.th แผนที่
207 293 29/03/2024 บริษัท ใบไม้ในเมือง จำกัด 0105562038764 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ให้คำแนะนำปรึกษา ให้บริการ เช่า เช่าซื้อ ออกแบบวางระบบในการปลูกพืช ผัก สวนครัว รวมทั้งไม้ประดับ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.ma-deluxe.com แผนที่
208 294 29/03/2024 บริษัท อินโนวาดิโอ จำกัด 0105562001674 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเสริมทักษะสำหรับเด็ก จัดทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.arkki.co.th/en/ แผนที่
209 295 29/03/2024 บริษัท สานพลังดี จำกัด 0105565094207 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดกิจกรรมเรียนรู้และฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน คนทำงานเพื่อสังคมให้คำปรึกษาโครงการเพื่อสังคมแก่ชุมชน มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการจากชุมชน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.sarnpalungdee.org แผนที่
210 296 25/04/2024 บริษัท ไวท์พลาย จำกัด 0105566058603 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการพัฒนาแพลตฟอร์ม และให้บริการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
211 297 17/04/2024 บริษัท เพอร์เฟค รีเสิร์ช โซลูชั่น จำกัด 0905559004822 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากงานวิจัยในประเทศไทย สงขลา อนุมัติ แผนที่
212 298 20/05/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผักไหมออร์แกนนิคฟาร์ม 0333564001244 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ศรีสะเกษ อนุมัติ แผนที่
213 299 15/05/2024 บริษัท แมสต์ ฮิวแมน จำกัด 0125561028072 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมีโครงการบ้านปลา โครงการธนาคารปู รวมถึงการจัดอบรมกฎหมายแรงงาน ให้กับแรงงานภาคประมงมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายทำให้ไม่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์และนายหน้าแรงงานเถื่อนให้กับชุมชน ชาวประมง และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านแรงงานและการต่อต้านการค้ามนุษย์ นนทบุรี อนุมัติ https://www.masthuman.org แผนที่
214 3 15/11/2019 บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0305547001322 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ผลิตอาหารและนม ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรผู้เลี้ยงโคนมและเกษตรกรปลูกพืชอื่นๆ ทำเกษตรอินทรีย์ | ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมของไทย ไปสู่การเลี้ยงแบบออร์แกนิค สร้างความตระหนักรู้ในการบริโภคสินค้าออร์แกนิคแก่ผู้บริโภค และสร้างการตื่นตัวเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน นครราชสีมา อนุมัติ https://www.dairyhome.co.th/ แผนที่
215 30 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0265559000327 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ | รายได้ของชุมชน นครนายก อนุมัติ แผนที่
216 300 25/06/2024 บริษัท โบญา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 0105553079968 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน คิดค้นและประดิษฐ์บ้านนกแอ่นสำเร็จรูปจดอนุสิทธิบัตรทางปัญญาแล้วมีผลผลิตวัตถุดิบขายต่างประเทศสร้างโรงล้างรังนกให้งานเพิ่มรายได้ให้ชุมชนกลุ่มเปราะบางและส่วนที่เหลือมาแปรรูปเป็นอาหารอนาคตและเวชสำอางค์ขายให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ นครนายก อนุมัติ แผนที่
217 301 25/06/2024 บริษัท เด็กวัดแบ่งปัน จำกัด 0745566005458 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการการค้า การรับซื้อ และจำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตร รวมถึงการให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิคแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ สมุทรสาคร อนุมัติ แผนที่
218 302 25/06/2024 บริษัท เล่นด้วยสติ จำกัด 0105566018610 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ออกแบบ ดำเนินงาน ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ จัดกระบวนการสร้างการเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มวัยและองค์กร และให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ กิจกรรมโครงการ แผนงานเพื่อสังคม สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวและกลุ่มคนทุกวัย โดย บ่มเพาะให้ กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน เครือข่าย รัฐและเอกชนที่มีชุมชนเป็นฐานการทำงานมีเป้าหมายการสร้างพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว เช่น นักพัฒนาสังคม ประธานวิสาหกิจชุมชน เจ้าของกิจการเพื่อสังคม ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สภาเด็กและเยาวชน ด้วยโปรแกรมลานเล่นNetwork โครงการก่อการเล่น และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กเยาวชนและครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา คนทำงานกับเด็กที่ต้องการกระบวนและกิจกรรมเล่นเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสุขและพัฒนาการที่สมวัยสำหรับเด็ก กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
219 303 28/06/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนปากทางไวท์เฮ้าส์ 0133565003901 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน -บริการตู้หยอดเหรียญชนิดต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ให้ประชาชน ราคาถูกกว่าท้องตลาด -สร้างงานสร้างรายได้ภายในชุมชนและชุมชนใกล่เคียง ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
220 304 28/06/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ้าปทุมธานี1 0133565003854 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
221 305 28/06/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนร่มเย็นร่วมใจ 0133565003897 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการตู้หยอดเหรียญชนิดต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยให้บริการที่ถูกกว่าท้องตลาด สร้างงานสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
222 306 28/06/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนพัฒนาราชธานี 0133565003943 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน - บริการตู้หยอดเหรียญชนิดต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยค่าบริการถูกกว่าท้องตลาด - สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
223 307 28/06/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนอยู่สบายพรรพี 0133565003692 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ประกอบกิจการเครื่องหยอดเหรียญทุกชนิด เช่นเครื่องผลิตน้ำแข็ง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ซื้อมาขายไปในชุมชน โดยจ้างงานคนในชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย คนว่างงาน ดูแลทำทำความสะอาดเครื่อง และจ้าง ผู้สูงอายุ สตรี ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
224 308 28/06/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนร่มเย็นร่มรื่น 0133565003919 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ประกอบกิจการเครื่องหยอดเหรียญทุกชนิด เช่นตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญจ้างงานคนในชุมชนได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน จ้างงานเพื่อมาทำความสะอาด ซ่อมบำรุง และจ้างนับเหรียญ ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
225 309 28/06/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณพระ 0133565003846 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริการตู้หยอดเหรียญชนิดต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยให้บริการถูกกว่าท้องตลาด -สร้างงานสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง อ.คลองหลวง ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
226 31 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0735559005278 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตรกร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชน นครปฐม อนุมัติ แผนที่
227 310 28/06/2024 บริษัท มายด์อกรีอินโนเทค จำกัด 0305551001170 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน 1.ให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินธุรกิจสำหรับ SMEs ด้านการเพิ่มผลผลิต การจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ การบริหารงานบุคคล และจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ 2.ประกอบกิจการเกี่ยวกับการปลูก แปรรูป และส่งออกผัก ผลไม้ และ สมุนไพร ทั้งในและต่างประเทศ 3.ประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้บริการสุขภาพ จัดแพ็กเกจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ให้บริการต่อวีซ่า สำหรับผู้ป่วยต่างชาติ ประเภทรักษาพยาบาล Medical Treatment Visa นครราชสีมา อนุมัติ แผนที่
228 311 28/06/2024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชน แปร ปลูก ปัน 0453564000255 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกำจัดขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย และ EM ภายใน 24 ชม, จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการกำจัด และ แปรรูป ขยะอินทรีย์ อาทิ สารปรับปรุงดิน, ฮอโมนส์พืช และ อีเอ็ม บำบัดน้ำเสีย ให้แก่เอกชน และ หน่วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
229 312 28/06/2024 บริษัท ตั้งต้นดี เพื่อสังคม จำกัด 0125566000389 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ฝึกอาชีพให้ผู้ก้าวพลาด ได้แก่ ผู้พ้นโทษ ผู้พักโทษ และผู้ถูกคุมประพฤติ และประกอบกิจการในธุรกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมให้กับสมาชิกในโครงการ นนทบุรี อนุมัติ แผนที่
230 313 28/06/2024 บริษัท นิเวศปัญญา จำกัด 0105553135108 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน บริษัท นิเวศปัญญา จำกัด มีชื่อค่ายว่า วังดุม เมาท์เทนแคมป์ อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อเยาวชน ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริงในห้องLAB ธรรมชาติภายในโครงการ ด้วยหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าย STEM เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แนวใหม่ที่ไม่มีในห้องเรียน และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก จึงได้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานภายในค่ายอีกด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบริษัทฯ มีแนวทางขายสินค้าหรือให้บริการ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีความยากจน ที่ไม่สามารถไปทำงานนอกพื้นที่ได้ ให้พวกเขาได้มีโอกาสในการทำงานและมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตนเองและค่าใช้จ่ายของครอบครัว กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
231 32 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0485559000554 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ แปรรูปผ้าย้อมสีธรรมชาติ | การปลูกข้าว จัดหาช่องทางจำหน่าย นครพนม อนุมัติ แผนที่
232 33 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0305559003694 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมสินค้าการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดและการจำหน่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นครราชสีมา อนุมัติ แผนที่
233 34 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0805559001492 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายสินค้าโอท็อป นครศรีธรรมราช อนุมัติ https://www.facebook.com/prsNakhonSiThammarat แผนที่
234 35 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0605559001311 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการทำเกษตรในพื้นที่ ปลูกข้าวอินทรีย์ส่งเสริมการตลาด แปรรูปปลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นครสวรรค์ อนุมัติ แผนที่
235 36 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0125559021899 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ | รายได้ของชุมชน นนทบุรี อนุมัติ แผนที่
236 37 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0965559000592 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายใบลาน จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร | ออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด นราธิวาส อนุมัติ แผนที่
237 38 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0555559000251 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน สนับสนุนการปลูกกาแฟ การแปรรูป และการจำหน่ายสินค้า น่าน อนุมัติ https://lin.ee/5gKApmZ แผนที่
238 39 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0385559000199 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน รับซื้อน้ำยางพาราจากชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา แปรรูปสัปรด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บึงกาฬ อนุมัติ แผนที่
239 4 15/11/2019 บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0125561025022 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน จัดอบรม สร้างอาชีพ ฝึกทักษะด้านงานฝีมือ โดยมีการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวช คนพิการ เพื่อให้ผู้ป่วยฝึกทักษะและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผู้ป่วย นนทบุรี อนุมัติ https://www.livingth.org/ แผนที่
240 40 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0315559000571 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน บุรีรัมย์ อนุมัติ https://www.facebook.com/prsburiram แผนที่
241 41 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0135559019291 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การเกษตรในชุมชน ปทุมธานี อนุมัติ แผนที่
242 42 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0775559002481 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ ดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย | เปิดร้านค้าประชารัฐ ที่อำเภอหัวหิน บริเวณชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน เป็นศูนย์รวบรวมสินค้าขุมชนและภาคีเครือข่าย จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายให้กับชุมชนต่างๆทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆภายในประเทศ โดยนำสินค้าเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและขาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข๊ง ได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านกลไกประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติ https://www.facebook.com/samaoshop/ แผนที่
243 43 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0255559001358 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน ปราจีนบุรี อนุมัติ แผนที่
244 44 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0945559000541 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของของหวัด สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ปัตตานี อนุมัติ แผนที่
245 45 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0145559003360 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตรให้กับชาวบ้าน เช่น สวนพริก สวนกล้วย จำหน่ายสินค้าเกษตรจากชุมชนให้ทุนคนพิการไปประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ย พระนครศรีอยุธยา อนุมัติ แผนที่
246 46 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0565559000367 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมให้มีตลาดนัดชุมชน ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปน้ำอ้อย การปลูกกระเจี๊ยบเขียวและการเลี้ยงปลานิล พะเยา อนุมัติ https://web.facebook.com/pracharathphayao แผนที่
247 47 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0825559000879 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน พังงา อนุมัติ https://http://prsphangnga.org แผนที่
248 48 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0935559000533 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน พัทลุง อนุมัติ https://web.facebook.com/socialenterprisephatthalung?_rdc=1&_rdr แผนที่
249 49 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0665559000463 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน พิจิตร อนุมัติ แผนที่
250 5 15/11/2019 บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0825561000546 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้กลุ่มเด็กพิเศษ(ออทิสติก) ให้มีอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมอบทุนการศึกษา พังงา อนุมัติ แผนที่
251 50 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0655559000765 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการทำเกษตรในพื้นที่ จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย | เป็นการส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้กับโรงพยาบาล พิษณุโลก อนุมัติ แผนที่
252 51 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0765559000527 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การส่งเสริมช่องทางการตลาด เพชรบุรี อนุมัติ https://www.facebook.com/profile.php?id=100014359363163 แผนที่
253 52 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0675559000757 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จัดตั้งสหกรณ์ภูทับเบิก ส่งเสริมการเกษตร | ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดทำโครงการปลูกป่าคืนเขาค้อ เพชรบูรณ์ อนุมัติ แผนที่
254 53 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0545559000227 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริม พัฒนาการปลูกต้นห้อม และการแปรรูปจากต้นห้อมพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต่อยอดการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้า แพร่ อนุมัติ https://moving-mice-6968.glideapp.io แผนที่
255 54 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0835559004084 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ภูเก็ต อนุมัติ https://www.facebook.com/socialenterprisephuket แผนที่
256 55 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0445559000601 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน สนับสนุนการแปรรูปผ้าทอ ส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร มหาสารคาม อนุมัติ แผนที่
257 56 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0495559000244 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ การแปรรูป การย้อมคราม และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมผลผลิตในชุมชน ในช่องทางการตลาด องค์ความรู้ ทั้งนี้ก็นำกำไรที่ได้มาบริหารงานในบริษัท และนำไปสนับสนุนชุมชนต่อไป มุกดาหาร อนุมัติ แผนที่
258 57 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0585559000103 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน แม่ฮ่องสอน อนุมัติ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063860820514 แผนที่
259 58 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0355559000342 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตร การปลูกข้าวอินทรีย์ การเพิ่มช่องทางการตลาด ยโสธร อนุมัติ https://www.facebook.com/YasothoSE แผนที่
260 59 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0955559000631 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการทำทุเรียนออแกนิกส์ ทุเรียนทอด | ผลิตภัณฑ์ยางพารา หาช่องทางการตลาด ยะลา อนุมัติ แผนที่
261 60 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0455559000406 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ร้อยเอ็ด อนุมัติ แผนที่
262 61 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0855559000470 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตร ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน ระนอง อนุมัติ แผนที่
263 62 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0215559007160 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน ระยอง อนุมัติ แผนที่
264 63 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0705559001906 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน ราชบุรี อนุมัติ แผนที่
265 64 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0165559001235 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของของหวัด เช่นข้าวถุงประชารัฐอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาล จำหน่ายกระเช้าของขวัญจากสินค้าในพื้นที่ ส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ ลพบุรี อนุมัติ แผนที่
266 65 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0525559001029 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ จำหน่ายสินค้าโอท็อป และสินค้าชุมชน ลำปาง อนุมัติ แผนที่
267 66 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0515559000791 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน ลำพูน อนุมัติ แผนที่
268 67 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0425559000554 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน จำหน่ายสินค้าโอทอปและสินค้าในชุมชน จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย เลย อนุมัติ แผนที่
269 68 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0335559000342 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน ศรีสะเกษ อนุมัติ https://www.facebook.com/sskpracharat.sisaket แผนที่
270 69 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0475559000261 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน สกลนคร อนุมัติ แผนที่
271 7 15/11/2019 บริษัท คิดคิด จำกัด 0105554027384 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรต่างๆการออกแบบโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางหรือธุรกิจของบริษัท การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้พร้อมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรภายในองค์กรและคนทั่วไป การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมทั้งการใช้นวัตกรรมและทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ | สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งประเทศ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://kidkid.co.th/ แผนที่
272 70 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0905559004792 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจำหน่าย สงขลา อนุมัติ แผนที่
273 71 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0915559000274 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน สตูล อนุมัติ แผนที่
274 72 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0115559021091 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร จำหน่านสินค้าชุมชน สมุทรปราการ อนุมัติ แผนที่
275 73 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0755559000616 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน สมุทรสงคราม อนุมัติ แผนที่
276 74 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0745559007394 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมตลาดชุมชน จัดทำโครงการขายผักปลอด | สารพิษเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม สมุทรสาคร อนุมัติ https://web.facebook.com/PRSsamutsakhon แผนที่
277 75 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0275559000343 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน สระแก้ว อนุมัติ แผนที่
278 76 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0195559001979 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน สระบุรี อนุมัติ แผนที่
279 77 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0175559000344 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ของชุมชน สิงห์บุรี อนุมัติ แผนที่
280 78 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0645559000242 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมและจำหน่ายสินค้าโอท็อป ส่งเสริมสินค้าการเกษตร สุโขทัย อนุมัติ แผนที่
281 79 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0725559001787 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้ชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัด สุพรรณบุรี อนุมัติ แผนที่
282 8 15/11/2019 บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0745560000322 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน บริการส่งอาหาร Delivery ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยการทำ Application hischool ในการจำหน่ายอาหาร มีการจ้างงานคนพิการดูแล Application รับส่งออร์เดอร์อาหาร สมุทรสาคร อนุมัติ แผนที่
283 81 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0325559000890 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำหน่ายสินค้า สุรินทร์ อนุมัติ แผนที่
284 82 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0435559000716 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ | รายได้ของชุมชน หนองคาย อนุมัติ แผนที่
285 83 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0395559000211 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ของชุมชน หนองบัวลำภู อนุมัติ แผนที่
286 84 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0155559000247 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อหาช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น การปลูกเห็ด การจักสานจากผักตบชวา อ่างทอง อนุมัติ แผนที่
287 85 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0375559000202 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัด โดยการนำผ้าขาวม้ามาผลิตเป็นมวงมาลัยข้อมือ เสื้อ กระเช้าของขวัญ จำหน่าข้าวอินทรีย์ จัดโครงการท่องเที่ยวตามเทศกาลต่างๆ อำนาจเจริญ อนุมัติ แผนที่
288 86 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0415559000872 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มช่องทางจำหน่าย อุดรธานี อนุมัติ แผนที่
289 87 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0535559000456 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ การบรรจุภัณฑ์ | และการจำหน่าย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อุตรดิตถ์ อนุมัติ แผนที่
290 88 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0615559000242 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมการประมงในแม่น้ำสะแกกรัง การจำหน่ายข้าวอินทรีย์ แปรรรูปสินค้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อุทัยธานี อนุมัติ แผนที่
291 89 15/11/2019 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0345559001152 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการมีอาชีพ | รายได้ของชุมชน อุบลราชธานี อนุมัติ แผนที่
292 9 15/11/2019 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 0000000000692 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร มูลนิธิ การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพเพื่อลดการปลูกฝิ่น ให้คนในชุมชนปลูกกาแฟและเมคคาเดเมีย สร้างงานให้ชาวบ้านตั้งแต่กระบวนการแปรรูปจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.maefahluang.org/ แผนที่
293 90 18/11/2019 บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด 0105556047536 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ปลูกข้าวอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพเกษตรกร และวิถีเกษตรอินทรีย์ เน้นพื้นที่ภาคอีสาน โดยการอบรมและให้ความรู้ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.facebook.com/siamorganic แผนที่
294 91 18/11/2019 บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด 0105554069737 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ปลูกข้าวอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพเกษตรกร และวิถีเกษตรอินทรีย์เน้นพื้นที่ภาคอีสาน โดยการอบรมและให้ความรู้ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.facebook.com/siamorganic แผนที่
295 92 18/11/2019 สหกรณ์กรีนเนท จำกัด ร.060637 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร สหกรณ์ จำหน่ายสินค้า แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ออกแบบและปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมีมาทำเกษตรอินทรีย์ สร้างการรวมตัวของเกษตรกร อบรม พัฒนาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.greennet.or.th แผนที่
296 93 18/11/2019 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ปจ 1 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร มูลนิธิ การผลิต แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ โดยมีการทำซื้อขายล่วงหน้ากับเกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ปราจีนบุรี อนุมัติ https://www.abhaithaiherbs.com/home แผนที่
297 94 18/11/2019 บริษัท มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105561102329 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการจ้างงาน จำหน่าย สินค้าที่ได้รับบริจาค สินค้ามือสอง | โดยมีการจ้างงานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.maana-se.com แผนที่
298 96 18/11/2019 บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 0105559090521 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน อบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในการทำเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทรัพยากรป่าไม้และคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน | ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนให้กับประเทศ นับเป็นเวลากว่า 3 ปี ที่ทีมงานโครงการคนกล้าคืนถิ่นได้ดำเนินกิจกรรมอบรมบ่มเพาะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเกษตรแบบยั่งยืน และจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจากโครงการคนกล้าคืนถิ่น หรือที่รู้จักกันในนาม “คนกล้าคืนถิ่น” จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยต่อไป เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการคนกล้าคืนถิ่นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการก็ต้องมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทีมงานของโครงการคนกล้าคืนถิ่นมีความมุ่งมั่นและต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อหารายได้มาสนับสนุนโครงการคนกล้าคืนถิ่น ให้เติบโต แข็งแรงได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ ดังนี้ 1.Eco_Farm_DD - ให้คำแนะนำ สำรวจ ออกแบบ พัฒนาพื้นที่ และดูแลต้นไม้ ในเชิงเกษตรยั่งยืน อาทิ แปลงเกษตรธรรมชาติ ส่วนป่า วนเกษตร สวนสวยกินได้สไตล์คนเมือง ฯลฯ 2.GLa:D_Academy - กระบวนการอบรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ และพาทำจนนำไปสู่ความสำเร็จ 3.Gla:D_FarmStay - แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรยั่งยืนที่โดดเด่น พร้อมให้คุณมาสัมผัส 4.Gla:D_Market - ตลาดสินค้าปลอดภัย ให้คนซื้อกับคนขายได้เจอกัน กรุงเทพมหานคร อนุมัติ https://www.eco-farmdd.com แผนที่
299 97 18/11/2019 บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105554043592 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด บริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน ให้โอกาส ฝึกทักษะ ฝึกอาชีพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น คนสูงวัย ผู้มีการศึกษาน้อย ผู้พ้นโทษ ฯ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่
300 98 18/11/2019 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 0105560151628 วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร บริษัทจำกัด การผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ดำเนินธุรกิจโดย รับซื้อเมล็ดกาแฟกะลาในพื้นที่ โดยให้ชุมชนร่วมออกแบบกระบวนการแปรรูปกาแฟกะลา กรุงเทพมหานคร อนุมัติ แผนที่